A A A K K K
для людей із порушенням зору
Ушомирська громада
Житомирська область, Коростенський район

Регламент роботи ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 2 сесії

Ушомирської сільської ради

сьомого скликання

№ 11 від 29 грудня 2016 року

РЕГЛАМЕНТ роботи

Ушомирської сільської ради VІІ скликання

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Регламент Ушомирської сільської ради визначає порядок діяльності сільської ради, її органів та посадових осіб щодо виконання повноважень, встановлених Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад" та іншими законодавчими актами.

Регламент підлягає затвердженню рішенням сільської ради та діє на строк її повноважень.

Зміни і доповнення до Регламенту приймаються до розгляду радою за ініціативою сільського голови, постійних комісій, депутатів сільської ради.

Стаття 2. Регламент встановлює порядок скликання і проведення сесії сільської ради, її пленарних засідань та засідань постійних комісій, формування органів ради, процедуру окремих видів діяльності ради, депутатів, посадових осіб та інші процедури.

Стаття 3. Засідання ради, постійних та тимчасових комісій ради є відкритими і гласними, за винятками, встановленими цим Регламентом і Положеннями про постійні та тимчасові комісії Ушомирської сільської ради.

Сесійний зал сільської ради в період роботи сесії прикрашається державним прапором України.

Стаття 4. Діяльність сільської ради будується на основі законності, колективного, вільного, ділового обговорення і вирішення питань, що входять до її компетенції, на основі гласності, самостійності, незалежності і відповідальності за прийняті рішення.

Постійний і ефективний характер діяльності сільської ради забезпечується регулярною роботою її сесій, постійних депутатських комісій, депутатів сільської ради.

Стаття 5. Сільська рада здійснює свою діяльність відповідно до плану роботи, який затверджується радою. Пропозиції до плану роботи, уточнення або внесення змін до нього розглядаються радою за поданням сільського голови, постійних комісій, депутатів та виконавчих органів ради.

Стаття 6. Порядок вирішення на сесії питань, не передбачених цим Регламентом, або спірних питань робочого порядку визначається радою в кожному окремому випадку.

Стаття 7. Робота ради ведеться державною мовою.

Стаття 8. Гласність роботи сільської ради та її постійних комісій забезпечується шляхом публічних виступів депутатів.

Стаття 9. З метою зміцнення зв'язків з територіальною громадою та реалізації місцевих ініціатив депутатам сільської ради надається можливість здійснювати прийом громадян в приміщенні сільської ради та інших установ. Графік прийому затверджується рішенням ради та оприлюднюється на дошці оголошень.

Стаття 10. Не рідше одного разу на рік організовуються звіти депутатів про свою роботу перед виборцями. Рішення з питань організації звітів (зустрічей) депутатів з виборцями приймається на засіданні ради.

Розділ II. Виключна компетенція сільської ради

Стаття 11. Виключно на пленарних засіданнях сільської ради вирішуються питання:

1) затвердження регламенту ради;

2) утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;

3) утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;

4) обрання за пропозицією сільського голови на посаду та звільнення з посади секретаря ради;

5) затвердження за пропозицією сільського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання;

6) утворення за поданням сільського голови інших виконавчих органів ради;

7) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання;

8) заслуховування звіту сільського голови про діяльність виконавчих органів ради;

9) прийняття рішення про недовіру сільського голові;

10) заслуховування звітів постійних комісій, виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;

11) заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;

12) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;

13) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;

14) скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням ради, прийнятим у межах її повноважень;

15) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень сільського голови у випадках, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні";

16) визначення відповідно до закону кількісного складу ради;

17) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

18) прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та сільського голови;

19) прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

20) прийняття рішення про об'єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;

21) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку сільської ради, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

22) затвердження сільського бюджету, внесення змін до нього, затвердження звіту про його виконання;

23) встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України;

24) утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;

25) прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозичень;

26) прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;

27) прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а також земельному податку;

28) встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади сільської ради, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до сільського бюджету;

29) прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об'єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади;

Реорганізація або ліквідація діючих комунальних дошкільних навчальних закладів допускаються лише за згодою територіальної громади (загальних зборів) сільської ради або на підставі результатів місцевого референдуму;

30) прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади сільської ради, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;

31) створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);

32) вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

33) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

34) затвердження ставок земельного податку відповідно до Податкового кодексу України;

35) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;

36) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом;

37) надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території сільської ради нових об'єктів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає територію сільської ради;

38) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами;

39) затвердження в установленому порядку місцевих будівельних програм, генеральних планів забудови сільської ради, іншої будівельної документації;

40) затвердження договорів, укладених сільським головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;

41) встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території сільської ради, забезпечення в ньому чистоти і порядку, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

42) прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

43) визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки;

44) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні";

45) затвердження статуту територіальної громади;

46) затвердження відповідно до Закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади;

47) вирішення відповідно до закону питання про мову, якою користується у своїй роботі рада, її виконавчий орган та яка використовується в офіційних оголошеннях;

48) надання згоди на прийняття об'єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об'єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності;

49) затвердження відповідно до закону Положення про помічника-консультанта депутата ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата ради;

50) створення відповідно до закону за рахунок коштів місцевого бюджету установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення і звільнення керівників цих установ, залучення в установленому законом порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги;

51) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;

52) визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;

53) інші повноваження віднесені законами до виключної компетенції сільської ради.

Розділ III. Порядок скликання та підготовки сесій сільської ради

Стаття 12. Сільська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. Сесія проводиться, як правило, в адмінбудинку сільської ради.

Стаття 13. Сесії сільської ради скликаються сільським головою в міру необхідності, але не менше одного разу в квартал, а з питань відведення земельних ділянок - не рідше ніж один раз на місяць.

До президії сесії входить сільський голова, секретар ради та заступник сільського голови. Сільський голова може запрошувати до президії керівників області та району, центральних органів державної влади та почесних гостей.

Стаття 14. У разі немотивованої відмови сільського голови або неможливості його скликати сесію ради, сесія скликається секретарем сільської ради.

У цих випадках сесія скликається:

1) відповідно до доручення сільського голови;

2) якщо сільський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених статтею 14 Регламенту;

3) якщо сесія не скликається сільським головою у строки, передбачені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Стаття 15. Сесія сільської ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради.

Стаття 16. У разі, якщо сільський голова або секретар ради згідно з статтями 13 і 14 Регламенту у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб'єктів, зазначених у статті 15 Регламенту, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як одну третину її складу, або постійною комісією ради.

Стаття 17. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, у окремих випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення.

Стаття 18. Для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням прийнятих нею та її виконавчим комітетом рішень рада утворює постійні та тимчасові комісії з числа депутатів, затверджує їх перелік та функціональну спрямованість. Засідання постійних комісій проводяться у міжпленарний період або в перервах в ході пленарних засідань ради. Порядок організації роботи постійних комісій визначається чинним законодавством та Положенням про постійні комісії, що затверджується радою.

Стаття 19. Листи громадян, громадських організацій, політичних партій, депутатські звернення та інші звернення, які надійшли на адресу сесії, реєструються секретарем сільської ради, а під час проведення самої сесії - секретарем сесії, оголошуються секретарем ради і, при необхідності, розглядаються на сесії, передаються протокольним дорученням на розгляд постійних та тимчасових комісій, виконавчих органів ради тощо.

Стаття 20. На пленарних засіданнях сесій сільської ради не менше одного разу в рік заслуховуються інформації про роботу виконавчого комітету та постійних комісій сільської ради.

 

Розділ IV. Порядок проведення сесії

Стаття 21. Сесію ради відкриває і веде сільський голова, а в разі його тимчасової відсутності за його дорученням - секретар ради. У випадках, передбачених статтею 14 Регламенту, сесію ради відкриває і веде секретар ради. У випадку, передбаченому статтею 16 Регламенту, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи яких скликається сесія, один з депутатів, що входить до їх складу, а веде за рішенням ради один з депутатів ради.

Стаття 22. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 23. Засідання ради починається у визначений час. Якщо на протязі 15 хвилин після  визначеного терміну відкриття засідання не прибуло необхідне число депутатів, то головуючий оголошує засідання таким, що не відбулося і проведення сесії переноситься на інший час.

Стаття 24. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Стаття 25. У засіданнях ради можуть брати участь і виступати з обговорюваних питань запрошені та депутати інших рад з дозволу головуючого. Список запрошених формується сільським головою з врахуванням пропозицій депутатів, постійних комісій, виконавчих органів ради і визначається, як правило, за три дні до сесії. Запрошені розміщуються окремо і виступають на сесії на вимогу чи за згодою ради.

Стаття 26. Порядок денний сесії приймається за основу і затверджується рішенням ради.

В разі неприйняття порядку денного в цілому, головуючий проводить голосування по кожному пункту окремо.

Стаття 27. Внесення додаткових питань в порядок денний пленарного засідання сесії після його затвердження проводиться на вимогу не менш як однієї третини депутатів від загального складу (окрім депутатського запиту), а також постійними комісіями.

Стаття 28. Час для розгляду питань визначається при затвердженні порядку денного сесії. Виступаючим з питань порядку денного надається до 15 хвилин, для заяв, довідок, внесення запитів, пропозицій - до 5 хвилин. Через кожних дві години роботи сесії оголошується перерва на 30 хвилин. За згодою більшості ради може бути встановлений й інший порядок та час оголошення перерви. Питання "Різне" обговорюється після цієї перерви протягом 1 години. В разі необхідності час може бути змінений радою.

Стаття 29. Для кожного питання, як правило, сільська рада визначає час його обговорення. Після закінчення визначеного часу обговорення припиняється. Воно може бути продовженим за згодою депутатів, але не більш ніж на половину відведеного Регламентом часу. Сільська рада може прийняти рішення без його попереднього обговорення лише у випадку відсутності пропозицій та зауважень щодо тексту проекту рішення та за згодою депутатів. У випадках, коли доповідь, співдоповідь і інформації роздані депутатам, їх тексти на засіданні можуть не оголошуватись.

Стаття 30. Запис на виступи проводиться письмово секретарем ради після оголошення питань, які обговорюються. Секретар фіксує час надходження заявки.

Виступи з процедури та мотивів голосування проводяться без попереднього запису до прийняття рішень шляхом піднесення посвідчення депутата. Головуючий надає депутатам слово для виступу з цих питань перед кожним голосуванням.

З кожного обговорюваного питання депутат виступає лише один раз.

Депутат може передати право свого виступу іншому депутату.

Доповідач і співдоповідач мають право на заключне слово.

Стаття 31. Головуючий на засіданні сільської ради відкриває і закриває сесію, надає слово для доповідей, співдоповідей, виступів, ставить на голосування проекти рішень та пропозицій, оголошує за даними секретаря список осіб, які записалися на виступ, та інші матеріали, що надійшли на адресу сесії.

Головуючий створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань. Він з кожного обговорюваного питання забезпечує гарантовану можливість на виступ депутатів з мотивів голосування.

Головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів.

Сільський голова та секретар мають право в будь який час брати слово для виступу з обговорення питання.

Головуючий має право позбавити виступаючого слова, після попередження, якщо той виступає не з обговорюваного питання або порушує Регламент. Головуючий може дати роз'яснення чи відповісти на поставлені депутатами запитання після закінчення їх виступів.

Головуючий може на загальних засадах брати участь в обговоренні питань.

 

Стаття 32. Сесія закінчує роботу, коли вичерпаний порядок денний.

Сесія ради може проводитись протягом одного або більше пленарних засідань. Порядок денний кожного пленарного засідання затверджується окремо.

Розділ V. Порядок розгляду внесених на сесію питань та проектів рішень

Стаття 33. Пропозиції щодо питань на розгляд сесії можуть вноситися сільським головою, секретарем ради, постійними комісіями, депутатами, виконавчими органами ради, загальними зборами громадян, органами самоорганізації населення в порядку місцевої ініціативи.

Стаття 34. Всі питання для розгляду на сесії, пропозиції по їх заміні чи уточненню формулювання в період між сесіями подаються селищному голові або секретареві ради. Про пропозиції, які не увійшли до порядку денного, головуючий інформує сесію.

Стаття 35. Доповіді, додаткові матеріали і проекти рішень з питань, що вносяться на розгляд сесії, готуються виконавчими органами, тими постійними комісіями, депутатами, які вносять пропозиції щодо порядку денного, або комісією, яка створювалася для підготовки питання згідно з розпорядженням селищного голови або за його дорученням секретарем ради.

Розділ VI. Підготовка проектів регуляторних актів

Стаття 36. Планування діяльності сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів на наступний рік здійснюється в рамках підготовки та затвердження її планів роботи.

Якщо сільська рада готує або розглядає проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого нею плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, сільська рада вносить відповідні зміни до плану не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення проекту на розгляд сільської ради, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

Стаття 37. Особливості діяльності сільської ради з підготовки, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів визначаються Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Стаття 38. Регуляторний акт не може бути прийнятий сільською радою, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

- відсутній аналіз регуляторного впливу чи експертний висновок;

- проект регуляторного акта не був оприлюднений на дошці оголошень сільської ради.

У разі виявлення будь-якої з цих обставин сільська рада має право вжити передбачених законодавством заходів для припинення виявлених порушень, у тому числі відповідно до закону скасувати або зупинити дію регуляторного акта, прийнятого з порушеннями.

Стаття 39. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого сільською радою, не пізніше наступних трьох днів з дня оприлюднення цього звіту, подається до постійної комісії сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, прийнятого сільською радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає постійна комісія сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

Стаття 40. Питання щодо стану здійснення регуляторної політики за попередній рік включається в щорічний звіт сільського голови про роботу ради та її виконавчого комітету.

Розділ VII. Порядок прийняття рішень

Стаття 41. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення питання більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених цим Регламентом. При встановленні результатів голосування до загального складу сільської ради включається сільський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради і враховується його голос.

Стаття 42. З процедурних питань, тобто питань, які стосуються порядку організації пленарного засідання ради і не потребують обговорення, головуючий надає слово поза чергою.

Рішення ради з процедурних питань приймається більшістю голосів від кількості депутатів присутніх на сесії.

Такими питаннями можуть бути:

- включення питань до порядку денного сесії;

- зміна порядку денного та оголошення перерви в засіданні;

- формування послідовності питань порядку денного;

- визначення тривалості сесійних засідань і перерв між ними;

- встановлення регламенту для виступаючих на сесії (з урахуванням їх кількості);

- надання згоди на те, щоб на сесії були присутні представники відповідних органів чи організацій та надання їм слова для виступів;

- визначення порядку висвітлення роботи сесії в пресі;

- позбавлення депутата права виступу або позбавлення запрошених брати участь у роботі сесії;

- включення в порядок денний депутатських запитів та їх розгляд;

- визначення способу голосування;

- проведення додаткової реєстрації;

- надання додаткового часу для виступу;

- направлення питань на додатковий розгляд робочими групами та комісіями;

- повторний підрахунок голосів при таємному голосуванні.

Стаття 43. Рішення сільської ради спочатку приймається за основу, після цього ставляться на голосування пропозиції депутатів щодо змін і доповнень до нього в порядку надходження, а потім рішення приймається в цілому (можливе прийняття рішення ради спочатку по пунктах, розділах, а потім - в цілому).

При надходженні двох або більше пропозицій до одного і того ж пункту рішення всі пропозиції ставляться на голосування та прийнятою вважається та, що набрала більшу в порівнянні з іншими кількість голосів.

У випадку неприйняття рішення відповідне питання без голосування знімається з розгляду.

При поданні альтернативних проектів рішень та пропозицій проводиться рейтингове голосування, за основу береться той проект чи пропозиція, за які було віддано найбільше голосів.

Стаття 44. При необхідності для доопрацювання текстів, заяв, звернень, проектів рішень сільської ради на засіданні сесії може створюватись редакційна комісія з числа депутатів та відповідних фахівців (з кожного питання окремо).

Стаття 45. Тексти виступів депутатів, які з різних причин не виступили на сесії, можуть бути здані секретарю для врахування зауважень та пропозицій і зберігаються в протокольній частині. Інформація про врахування цих пропозицій доводиться до відома депутатів на наступній сесії.

Стаття 46. Голосування буває таємним, відкритим (в тому числі поіменним). Спосіб голосування визначає рада. Поіменне голосування проводиться на вимогу не менше як 1/3 депутатів присутніх на пленарному засіданні.

Стаття 47. Протоколи сесії сільської ради та рішення сільської ради підписує сільський голова, а додатки - секретар сільської ради. У випадках, передбачених статтею 14 Регламенту, протоколи та рішення сесії підписує секретар ради або депутат.

Стаття 48. Рішення сільської ради у 5-денний строк з моменту його прийняття може бути зупинено сільським головою і внесено на повторний розгляд ради із обґрунтуванням зауважень.

Рада зобов'язана у 2-тижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження сільського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.

Стаття 49. Рішення ради​ при відсутності зауважень сільського голови набувають чинності після їх прийняття і підписання.

Стаття 50. Рішення ради надсилаються відповідним виконавцям секретарем ради.

Розділ VIII. Контроль за прийнятими рішеннями

Стаття 51. Контроль за виконанням рішень сільської ради здійснюється сільським головою, секретарем сільської ради, постійними комісіями, виконавчими органами ради.

Як правило, на кожному пленарному засіданні ради заслуховуються інформації про хід виконання прийнятих сільською радою рішень та критичних зауважень і пропозицій, висловлених депутатами.

Стаття 52. Для здійснення контролю з конкретно визначених питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування, рада утворює тимчасові контрольні комісії, які обираються з числа її депутатів. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради. Пропозиції по створенню контрольних комісій вносяться сільським головою, постійними комісіями, депутатами.

Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала не менш як одна третина депутатів від загального складу ради.

Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

Розділ IX. Організація діяльності депутатів

Стаття 53. Депутат сільської ради зобов’язаний:

1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, регламенту ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів;

2) брати участь у роботі ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень. У разі неможливості бути присутнім на засіданні депутат місцевої ради повідомляє про це особу, яка очолює відповідний орган;

3) виконувати доручення ради, її органів, сільського голови; інформувати їх про виконання доручень.

У разі пропуску депутатом без поважних причин протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійних комісій, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів,  рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

Рада, до якої обрано депутата, має право заслуховувати його звіти про виконання рішень ради, на пленарних засіданнях періодично інформує депутатів сільської ради про хід виконання рішень, прийнятих радою, реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними, а також з інших важливих питань діяльності ради та її органів.

Стаття 54. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

Стаття 55. Присутні на сесії депутати дотримуються норм депутатської етики. Депутати та запрошені не повинні висловлювати свого ставлення до виступу оплесками, вигуками та іншими діями. Головуючий на засіданні ради забезпечує порядок у залі і дотримання цього Регламенту. У разі порушень положень даної статті головуючий може внести пропозицію про позбавлення депутата права виступу на пленарному засіданні ради, а стосовно запрошених - права бути присутнім на сесії.

Під час проведення пленарних засідань, депутати не повинні користуватись засобами мобільного зв'язку.

Стаття 56. Депутатський запит - це заявлена попередньо або на пленарному засіданні сільської ради вимога депутата до сільського голови, секретаря ради, виконавчого комітету,  до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території ради, незалежно від форм власності, вирішити питання, дати офіційне роз'яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належать до відання ради.

Запити можуть бути внесені депутатом або групою депутатів у письмовій або усній формі. При розгляді запитів може проводитись обговорення і за результатами розгляду приймається рішення. Усний депутатський запит після його внесення до порядку денного повинен бути оформлений депутатом письмово і переданий головуючому протягом 2 днів після пленарного засідання.

Сільський голова або секретар сільської ради доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто.

Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у строк визначений радою під час прийняття запиту дати офіційну письмову відповідь на нього раді і депутату ради. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити раді та депутатові селищної ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.

Депутат сільської ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів сільської ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії селищної ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради і передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються сільським головою або секретарем сільської ради чи за їх дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.

Стаття 57. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати сільської ради можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватись в депутатські групи та фракції.

 Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноваження ради даного скликання за рішенням зборів депутатів сільської ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як із трьох депутатів.

Депутати сільської ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

Депутатська група реєструється сільською радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноваження ради.

Діяльність депутатської групи припиняється:

- у разі вибуття окремих депутатів селищної ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено нормою;

- у разі прийняття депутатами сільської ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

- після закінчення строку, на який депутати сільської ради об'єдналися в депутатську групу, або строку повноваження сільської ради.

Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

Депутати сільської ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об'єднуватися у депутатські фракції. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати сільської ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій.

Депутат сільської ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні сільської ради інформує депутатів сільської ради про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.

Оформлення матеріалів, щодо уворення фракції проводиться шляхом подання головуючому на пленарному засідання письмової зави про уворення фракції та протоколу зборів, після цього дана фракція реєструється в раді.

Стаття 58. Депутатські групи та фракції мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради та на посадах голів, секретарів цих комісій;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

4) об'єднувати зусилля з іншими групами, для створення більшості в раді чи опозиції;

5) здійснювати інші права, передбачені законами України.

6) вносити пропозиції щодо розгляду питань на пленарному засіданні сесії ради, а також щодо включення питань до порядку денного сесії після його затвердження відповідно до статті 27 Регламенту.

Стаття  59. Депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об’єднаннями громадян. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів сльської ради перед виборцями.

Звіт депутата сільської ради повинен містити відомості про його діяльність у раді та в її органах, до яких його обрано, а також про його роботу у виборчому окрузі, про прийняті радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.

Звіт депутата сільської ради може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності або навчання, а також органів самоорганізації населення.

Депутат сільської ради не пізніш як за сім днів повідомляє виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб.

Депутат сільської ради інформує раду та її виконавчі органи про результати обговорення його звіту, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові у зв’язку з його депутатською діяльністю

Стаття  60. У разі організації зустрічі, зборів з мешканцями свого округу депутат сільської ради зобов´язаний не пізніше як за 3 дні повідомити сільського голову та сільську раду про час, місце та порядок денний. Приміщення комунальної власності (клубу, школи і т.д.) використовуються депутатом  для проведення зборів тільки з дозволу сільського голови.

Розділ X. Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Ушомирська сільська рада

Стаття 61. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі – Закон) з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації. Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону є Ушомирська сільська рада.

Доступ до публічної інформації Ушомирської сільської ради забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України «Про звернення громадян».

Стаття 62. Запитувач має право звернутися до Ушомирської сільської ради із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.  Запит на отримання публічної інформації подається Іршанськаій селищній раді в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою на вибір запитувача. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

Запит на інформацію повинен містити:

  • прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв’язку, якщо такий є;
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
  • підпис і дату за умови подання письмового запиту.

Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до відповідальних осіб, які організовують в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Іршанськаа селищна рада.

У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює відповідальна особа, яка організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Ушомирська сільська рада, із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала.

На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування Іршанської селищної ради, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

Стаття 63. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

Інформація на запит надається безоплатно.

У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат визначених Постановою Кабінету Міністрів України. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

Стаття 64. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

  • Ушомирська сільська рада не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
  • інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
  • запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів;
  • не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено:
  • прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
  • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Розділ XІ.  Сільський голова

Стаття 65. Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення сільською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

Повноваження сільського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених ст. 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

У разі розгляду радою питання щодо дострокового припинення повноважень сільського голови при наявності підстав зазначених у ст. 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" проводиться таємне голосування. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не  менш  як  двома  третинами  голосів депутатів від загального складу ради.

Забороняється виносити на розгляд сесії питання щодо дострокового припинення повноважень сільського голови з тих самих підстав, якщо таке питання уже виносилося на розгляд та не було підтримано відповідною кількістю депутатів ради.

Стаття 66. Сільський голова:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

17) веде особистий прийом громадян;

18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

18-1) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;

19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень.

При здійсненні наданих повноважень сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною, відповідальним - перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Розділ XІІ. Секретар ради

Стаття 67. Секретар сільської ради обирається пропозицією сільського голови сільською радою з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі.

Секретар сільської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від нього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

Стаття 68. Секретар сільської ради:

1) у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні", здійснює повноваження сільського голови;

2) скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні"; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні";

4) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

6) за дорученням сільського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

7) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

8) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

10) вирішує за дорученням сільського голови або відповідної ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

Стаття 69. Секретар сільської ради може одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету сільської ради.

Розділ XІІІ. Виконавчий комітет сільської ради.

Стаття 70. Виконавчим органом сільської ради є виконавчий комітет ради, який утворюється сільською  радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, сільського голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним сільській раді.

Стаття 71. Кількісний склад виконавчого комітету визначається сільською радою. Персональний склад виконавчого комітету сільської ради затверджується радою за пропозицією сільського голови.
Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно сільського голови, заступника сільського голови, секретаря (керуючого справами) виконкому та членів виконкому згідно із Законом. Очолює виконавчий комітет сільської ради сільський голова. Також до складу виконавчого комітету сільської ради за посадою входять секретар сільської ради та старости. У виконавчому комітеті сільської ради функції секретаря виконавчого комітету здійснює керуючий справами виконкому, а за його відсутності – секретар сільської ради.

До складу виконавчого комітету сільської ради не можуть входити депутати сільської ради, крім секретаря ради.

Стаття 72. Виконавчий комітет сільської ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені законодавством до відання виконавчих органів ради.

Виконавчий комітет ради попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, сільського бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд сільської ради.

Основною формою роботи виконавчого комітету сільської ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються відповідно сільським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - заступником сільського голови в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в ньому бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

Виконавчий комітет на своїх засіданнях приймає рішення. Рішення виконавчого комітету прийняті в межах наданих йому повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території сілсьької ради підприємствами, установами та організаціями  незалежно від їх організаційно-правових форм, а також громадянами.

Стаття 73. Сільська рада в межах затверджених нею структури та штатів може створювати інші виконавчі органи.

Виконавчі органи сільської ради є підзвітними і підконтрольними сільській раді та підпорядкованими її виконавчому комітету і сільському голові.

Керівники інших виконавчих органів сільської ради призначаються на посаду і звільняються з посади сільським головою.

Положення про інші виконавчі органи сільської ради затверджуються сільською радою.

Розділ ХVІ. Організація кадрової роботи та оплата праці посадових осіб місцевого самоврядування

Стаття 74. Працівники апарату сільської ради та її виконавчого комітету одержують заробітну плату, розмір якої має забезпечувати достатній життєвий рівень.

Заробітна плата посадових осіб місцевого самоврядування складається з посадових окладів, премій, доплати за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших надбавок.

Умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування, розміри їх посадових окладів, надбавок, доплат і матеріальної допомоги визначаються відповідно до постанов Кабінету Міністрів України.

Доплата за ранг провадиться відповідно до рангу, присвоєного посадовій особі місцевого самоврядування.

Ранги посадовим особам місцевого самоврядування сільської ради присвоюються сільським головою.

Ранг сільському голові присвоюється рішенням сільської ради.

Надбавка за вислугу років виплачується посадовим особам місцевого самоврядування щомісячно у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг і залежно від стажу служби в органах місцевого самоврядування у таких розмірах: понад 3 роки — 10, понад 5 років — 15, понад 10 років — 20, понад 15 років — 25, понад 20 років — 30, понад 25 років — 40 відсотків.

Стаття 75. Посадовим особам місцевого самоврядування щорічно надається матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати.

Стаття 76. Посадовим особам місцевого самоврядування надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законами України не передбачено тривалішої відпустки, з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати.

Посадовим особам, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування надається додаткова оплачувана відпустка. Порядок і умови та тривалість надання додаткових оплачуваних відпусток встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Відпустки посадовим особам місцевого самоврядування надаються розпорядженням сільського голови відповідно до Законів України "Про відпустки" та "Про службу в органах місцевого самоврядування".

Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються розпорядженням сільського голови і доводиться до відома всіх працівників.

Відповідно до розпорядження сільського голови або особи, яка виконує його обов’язки, працівники можуть бути відкликані із щорічної та додаткової відпустки. Частина невикористаної відпустки, що залишилася,  приєднується до щорічної відпустки в наступному році на підставі відповідного розпорядження.

Контроль за дотриманням графіка відпусток та оформленням документів, повязаних з відпустками, здійснює посадова особа відповідальна за роботу з кадрами.

У період відпустки або тимчасової непрацездатності сільського голови, його обов’язки виконує секретар сільської ради.

Стаття 77. Преміювання посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється відповідно до Положення про преміювання, затвердженого рішенням сільської ради.

Виплата премії сільському голові, встановлення йому надбавок, виплата матеріальної допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги на вирішення соціально побутових питань здійснюється на підставі рішення ради, прийнятого на початку повноважень сільського голови. Дане рішення діє протягом всього терміну повноважень сільського голови.

Крім того сільська рада може прийняти додаткове рішення про встановлення премії, виплату матеріальної допомоги сільському голові.

Стаття 78. Джерелом формування фонду оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування є сільський бюджет.

Стаття 79. Скорочення бюджетних асигнувань не може бути підставою для зменшення посадових окладів, надбавок до них, премій та фінансування інших, передбачених законами та цим Регламентом, гарантій, пільг і компенсацій.

Розділ XV. Організація, використання та режим робочого часу сільської ради.

Стаття 80. Внутрішній трудовий розпорядок роботи посадових осіб місцевого самоврядування визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку ради, затвердженими рішенням ради. Відповідно КЗпП України тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Напередодні святкових і неробочих днів (стаття 73 КЗпП України) тривалість роботи працівників (крім працівників, зазначених у статті 51 КЗпП України), скорочується на 1 годину.

Початок і закінчення робочого для жінок, що мають дітей дошкільного віку та малолітніх дітей шкільного віку визначається сільським головою в індивідуальному порядку.

Розділ XVІ. Заключні положення

Стаття 81. Всю роботу щодо організаційного забезпечення діяльності сільської ради веде секретар ради, який надає допомогу депутатам, постійним і тимчасовим комісіям,  депутатським та робочим групам. Секретар ради також забезпечує підготовку, організацію їх поточної роботи, засідань комісій та сесій сільської ради.

Стаття 82. Виконавчий комітет та секретар виконавчого комітету надають депутатам, постійним і тимчасовим комісіям, робочим групам інформаційну, матеріально-технічну та консультативну допомогу.

Cільський голова

Л.Р.Мала

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь