Ушомирська громада
Житомирська область, Коростенський район

Проект рішення про затвердження Регламенту Ушомирської сільської ради VIIІ скликання .

Дата: 11.12.2020 17:42
Кількість переглядів: 930

 

УКРАЇНА

УШОМИРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Коростенського району Житомирської області

Восьме скликання

Позачергова друга сесія

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

 

 

від 15 грудня  2020 року

с.Ушомир

                                                         

 

Про затвердження Регламенту

 Ушомирської сільської ради

VIIІ скликання . 

 

 

 

Відповідно до підпункту 1 пункту 1 статті 26, статті 59 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», Ушомирська сільська рада

 

 

 

 ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Регламент Ушомирської сільської ради VIIІ  скликання

 (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                Л.МАЛА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 

 

                                                     ПРОЄКТ                                               

                                                                                     

Р Е Г Л А М Е Н Т 

Ушомирської сільської  ради VІII скликання 

 РОЗДІЛ І. Загальні положення

 Стаття 1. Правові засади діяльності сільської ради

 

1.1. Ушомирська сільська рада (надалі - сільська рада), є представницьким органом місцевого самоврядування, який наділений правом представляти спільні інтереси територіальної громади, приймати від її імені рішення та здійснювати в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування визначені Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими законодавчими актами, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії сільської ради.

 

1.2.Сільська рада є юридичною особою і наділяється Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законодавчими актами, власними повноваженнями, в межах яких діє самостійно і несе відповідальність за свою діяльність відповідно до чинного законодавства.

 

1.3. Сільська рада має власну печатку, рахунки в банках, самостійний баланс, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем, третьою особою у господарському, адміністративному суді та у суді загальної юрисдикції.

 

1.4. Склад ради – 22 депутати, які обираються жителями громади на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Сільська рада вважається повноважною за умови обрання не менш як дві третини депутатів від загального складу ради.

 

1.5. Строк повноважень сільської ради, обраної на місцевих виборах, визначається Конституцією України.

 

1.6. Повноваження сільської ради, обраної на позачергових, повторних або перших виборах, закінчуються в день відкриття першої сесії сільської ради, обраної на наступних (чергових або позачергових) виборах.

 

Стаття 2. Предмет регламенту

 

2.1. Регламент сільської ради є обов’язковим для виконання сільським головою, секретарем ради, заступником сільського голови, старостами, всіма депутатами та іншими посадовими особами місцевого самоврядування.

 

2.2.Регламент встановлює:

 

2.2.1 порядок скликання сесій сільської ради;

2.2.2 підготовки і розгляду нею питань, проведення засідань, прийняття рішень сільської  ради;

2.2.3 порядок формування та організації роботи постійних та інших комісій сільської ради;

2.2.4 порядок формування виконавчих органів сільської ради;

2.2.5 здійснення депутатської діяльності;

2.2.6 обрання і затвердження посадових осіб та інші процедури, які випливають з повноважень сільської ради, встановлених Конституцією та іншими законодавчими актами.

 

2.3.Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії сільської ради, рішенням ради, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу сільської ради. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту.

 

2.4.Регламент діє на період скликання сільської  ради.

2.5.Інші питання не врегульовані цим Регламентом вирішуються згідно чинного законодавства України.

 

Стаття 3. Мова роботи сільської ради

 

3.1. Робота сільської ради ведеться державною мовою. У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою. Переклад його виступу на державну мову, у разі необхідності, забезпечує апарат сільської ради, у випадках передбачених Законом України «Про засади державної мовної політики», або сам промовець.

 

Стаття 4. Гласність у роботі сільської ради

 

4.1.Засідання сільської ради постійних та інших комісій є відкритими і гласними, за винятками, встановленими цим Регламентом і Положеннями про постійні комісії сільської ради.

 

4.2.Відкритість та гласність роботи сільської ради її постійних комісій забезпечується шляхом публікації звіту пленарних засідань, оприлюднення її рішень в установленому чинним Законодавством порядку.

 

Стаття 5. Основні принципи та форми діяльності сільської ради

 

5.1. Сільська рада здійснює свою діяльність на принципах:

5.1.1 народовладдя;

5.1.2 законності;

5.1.3 гласності;

5.1.4 колегіальності;

5.1.5 поєднання місцевих і державних інтересів;

5.1.6 виборності;

5.1.7 правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством;

5.1.8 державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування;

5.1.9 судового захисту прав місцевого самоврядування;

5.1.10 підзвітності та відповідальності органів ради та її посадових осіб перед виборцями.

 

 

Стаття 6. Присутність на пленарних засіданнях сільської ради

 

6.1.Представники засобів масової інформації можуть бути акредитовані на певний строк або на весь час скликання сільської ради при її виконавчому апараті. Відмова в акредитації повинна бути вмотивованою. Порядок акредитації представників засобів масової інформації затверджується розпорядженням сільського голови сільської ради.

 

6.2. На пленарні засідання сесії сільської ради можуть запрошуватися:

6.2.1 фізичні та юридичні особи;

6.2.2 представники державних органів;

6.2.3 окремі представники підприємств, установ та організацій різних форм власності;

6.2.4 депутати інших рад на визначених для них місцях і за попереднім записом, який веде секретар сільської ради.

 

6.3. Заявки на запис подаються до 15 години робочого дня, що передує засіданню сесії. Кількість присутніх обмежується наявною кількістю сидячих місць у сесійній залі.

 

6.4.Місця для депутатів сільської ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами.

 

6.5. Сільська рада процедурним рішенням може вимагати присутності на засіданні будь-якої посадової особи місцевого самоврядування. На вимогу сільської ради або її посадових осіб, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, які розташовані на території сільської ради, зобов’язані прибути на засідання сесії ради або її органів для подання інформації з питань, віднесених до відання сільської ради та її органів, відповідей на запити депутатів.

 

6.6.Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням. Цим особам за рішенням сільської ради може бути надане право виступити на засіданні сільської ради.

 

6.7.Особи, присутні на засіданнях сільської ради, повинні дотримуватись порядку проведення сесії ради. У разі порушення порядку їх після попередження головуючого, може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

 

Стаття 7. Закриті засідання сільської ради

 

7.1.За рішенням сільської ради, яке приймається після скороченого обговорення більшістю голосів депутатів від загального складу сільської ради, можуть проводитися її закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України про інформацію, які стосуються:

 

7.1.1 інформації щодо приватного життя конкретних громадян, даних персонального характеру;

7.1.2 конфіденційної інформації, що визнана такою в установленому порядку і належить сільській раді, установам, підприємствам організаціям і відомствам;

7.1.3 інформації, що становить державну таємницю.

 

7.2. Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації та відповідної таємниці, воно оприлюднюється в установленому Регламентом порядку.

 

7.3. На закритому засіданні мають право бути присутніми особи, які визначені сільською радою. Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати засоби фото, відео фіксації, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.

 

7.4. Сільська рада після обговорення наприкінці закритого засідання приймає рішення щодо публікації матеріалів цього засідання.

 

 

 

Стаття 8. План роботи сільської ради

 

8.1. Діяльність сільської ради здійснюється відповідно до плану роботи ради, який затверджуються радою двічі на рік з врахуванням пропозицій сільського голови, секретаря ради, заступника сільського голови, постійних комісій, депутатських фракцій та груп ради, начальників самостійних структурних відділів сільської ради, об’єднань громадян, громадських організацій, і в десятиденний термін доводиться до відома службових осіб і зацікавлених організацій.

 

8.2. План роботи включає в себе напрямки діяльності сільської ради та її виконавчих органів протягом року, визначає основні питання для розгляду на пленарних засіданнях сільської ради, заходи з підготовки та реалізації рішень ради, визначає відповідальних за їх виконання.

 

8.3. Пропозиції про уточнення або зміни плану роботи розглядаються на засіданнях сільської ради на вимогу сільського голови, секретаря ради, заступника сільського голови, старост, постійних комісій, депутатських фракцій та груп ради, начальників самостійних структурних відділів сільської ради, об’єднань громадян, громадських організацій.

 

8.4. Організація виконання плану роботи сільської ради покладається на постійні комісії та секретаря ради.

 

8.5. Хід виконання плану роботи сільської ради обговорюється на сесіях й на засіданнях постійних комісій ради.

 

8.6. Виключно на пленарних засіданнях сільської ради вирішуються питання зазначені в статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». На пленарних засіданнях сільської ради можуть вирішуватися й інші питання, віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування.

 

Стаття 9. Встановлення державних та місцевих символів сільської ради

 

9.1. Державний Прапор України встановлюється на будинку сільської ради постійно.

 

9.2.На час пленарних засідань сільської ради, Державний прапор та герб встановлюються в залі, де проходять засідання.

 

9.3.Пленарні засідання сільської ради починаються виконанням Державного Гімну України.

 

Стаття 10. Порядок розгляду запитів на інформацію

 

10.1.Запит на інформацію — це прохання особи до сільської ради та її виконавчих органів надати публічну інформацію, що знаходиться у їх володінні і створена сільською радою. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, подаватись в усній, письмовій чи в іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

 

10.2.Відповідь на запит має бути надана не пізніше 10 робочих днів із дня отримання запиту.

 

10.3.У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше     48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

 

10.4.У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може бути продовжений до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. В такому разі особа, що подала запит, має бути повідомлена у письмовій формі про продовження розгляду запиту не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

 

10.5.У сільській раді може бути передбачена можливість відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк для випадків, коли задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 5 листків або 10 сторінок. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України на копіювання та друк.

 

Стаття 11.Контроль за виконанням рішень сільської ради

 

11.1.Сільська рада відповідно до визначених Законом повноважень безпосередньо або через свої органи (постійні та тимчасові контрольні комісії) здійснює контроль за виконанням своїх рішень і інших актів, які вона прийняла.

11.2.Свої контрольні функції постійні та тимчасові контрольні комісії здійснюють згідно з цим Регламентом, Положеннями про постійні комісії та чинним законодавством.

11.3.За вимогою постійних та тимчасових комісій апарат сільської ради та виконавчого комітету надає інформацію про хід виконання рішень та періодично інформує сільську раду про хід виконання рішень, вносить пропозиції про зняття з контролю виконаних рішень.

 

Стаття 12. Контроль за рішеннями виконавчого комітету сільської ради

 

12.1.Контроль за рішеннями виконавчого комітету здійснюється постійними комісіями сільської ради.

12.2.Механізм здійснення контролю за рішеннями виконавчого комітету сільської ради визначається Регламентом виконавчого комітету сільської ради.

 

РОЗДІЛ ІІ. Організація роботи сільської ради

 

Стаття 13. Порядок проведення першої сесії новообраної сільської ради

 

13.1.Перша сесія сільської ради скликається територіальною виборчою комісією у терміни, встановлені законодавством України, відповідно до  ст.46 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів сільської ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради.

13.2. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова територіальної виборчої комісії, який інформує  сільську раду про підсумки виборів сільського голови, а також про підсумки виборів депутатів.

13.3. З моменту визнання повноважень новообраного сільського голови та депутатів ради нового скликання, головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

 

Стаття 14.

Територіальна виборча комісія не пізніш як за 10 днів до початку першої сесії ради нового скликання надсилає депутатам довідкові матеріали про обраних депутатів.

 

Стаття 15. Робоча група

 

15.1. Для розробки проєкту порядку денного першої сесії сільської ради та проєктів інших документів, що виносяться на першу сесію, підготовки пропозицій щодо організації її роботи, новообраний сільський голова утворює робочу депутатську групу з числа новообраних депутатів сільської ради.

 

15.2. Перше засідання робочої депутатської групи скликає новообраний сільський голова не пізніше як за три дні до початку проведення першої сесії сільської ради нового скликання.

 

15.3.Робоча депутатська група обирає зі свого складу голову, заступника та секретаря.

 

15.4.Робоча група здійснює роботу на засадах, встановлених для тимчасових контрольних комісій сільської ради, і припиняє свою діяльність із створенням постійних комісій сільської ради.

 

15.5. Робоча група, на підставі пропозицій сільського голови та депутатів сільської ради готує:

 

15.5.1 проєкт порядку денного першої сесії ради нового скликання;

15.5.2 проєкт рішення про перелік постійних комісій та їх функції;

15.5.3 проєкти інших документів, що виносяться на першу сесію;

15.5.4 пропозиції щодо організації роботи першого пленарного засідання.

 

Стаття 16.Порядок денний першої сесії сільської ради:

 

16.1. До порядку денного першої сесії сільської ради нового скликання мають бути включені такі питання:

 

16.1.1. Набуття повноважень новообраними депутатами та головою;

16.1.2. Утворення лічильної комісії для виборів секретаря Ушомирської сільської ради;

16.1.3. Обрання секретаря Ушомирської сільської ради;

16.1.4  Затвердження регламенту Ушомирської сільської ради;

16.1.5. Утворення постійних комісій Ушомирської сільської ради та затвердження їх складу;

16.1.6  Затвердження Положення про постійні комісії Ушомирської сільської ради;

16.1.7. Затвердження на посаду заступника  сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Ушомирської сільської ради;

16.1.8  Затвердження на посаду керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Ушомирської сільської ради;

16.1.9. Створення виконавчого комітету Ушомирської сільської ради, визначення його чисельності та затвердження персонального складу;

16.1.10. Умови оплати праці сільського голови;

16.1.11. Затвердження структури, штатного розпису, загальної чисельності апарату Ушомирської сільської ради та її виконавчих органів, видатків на їх утримання.

 

16.2. Робоча депутатська група може включати до порядку денного сесії інші питання, які потребують обговорення і затвердження.

 

Стаття 17.Порядок скликання сесій сільської ради

 

17.1.Сільська рада проводить свою роботу сесійно.

 

17.2.Сесія – це форма роботи сільської ради, як представницького органу, яка складається з пленарних засідань ради та засідань постійних та інших комісій сільської ради.

 

17.3.Сесії сільської ради скликаються в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а за наявності земельних питань не менше одного разу на місяць.

 

17.4.Сесії сільської ради, окрім першої, скликається сільським головою.

 

17.5. Сесію сільської ради відкриває і веде сільський голова, а у разі немотивованої відмови сільського голови, скликати сесію у строки, передбачені Законом або неможливості його скликати сесію сільської ради сесія скликається секретарем сільської ради.

 

17.6.Сесія сільської ради може бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу сільської ради, виконавчого комітету сільської ради.

 

17.7.У разі якщо сільський голова або секретар ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради, виконавчого комітету сільської ради, або у разі якщо такі посади є вакантними сесія може бути скликана депутатами сільської ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією сільської ради.

 

17.8. Розпорядження про скликання сесії сільської ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до початку сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за 1 день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд сільської ради.

 

17.9. Сесія сільської ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більша половини депутатів від загального складу ради. Перед початком засідання сесій сільської ради депутати реєструються, головуючий оголошує результати реєстрації.

 

17.10. Пропозиції щодо питань на розгляд сільської ради можуть вноситися сільським головою, секретарем ради, заступником сільського голови, постійними комісіями, депутатськими фракціями та групами сільської ради, начальниками, головними спеціалістами самостійних структурних відділів сільської ради, об’єднаннями громадян, громадськими організаціями, старостами. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог.

 

17.11. Протоколи поіменного голосування підписуються сільським головою та секретарем ради.

 

17.12. Інформація про скликання сесій сільської ради оприлюднюється на дошці оголошення  та/або на офіційному веб-сайті сільської ради, або в інший спосіб визначений сільською радою.

 

Стаття 18. Про скликання позачергової сесії сільської ради

 

18.1.Позачергові сесії скликаються за пропозицією сільського голови, не менше як однієї третини депутатів від загального складу.

 

18.2.Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії сільської ради підписані ініціаторами, надсилаються сільському голові з зазначенням питань до порядку денного та проєктами документів, розгляд яких пропонується. У цьому випадку сільський голова видає розпорядження про скликання позачергової сесії.

 

18.3. Якщо у сільського голови є обґрунтовані заперечення щодо необхідності скликання сесії, то вони у триденний термін доводяться до відома ініціаторів скликання сесії. У разі згоди із висновками сільського голови, ініціатори офіційно відкликають своє подання в трьохденний термін.

 

18.4. Розпорядження про скликання позачергової сесії сільської ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 1день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд сільської ради.

 

18.5. Проєкти рішення, які внесені до порядку денного позачергової сесії оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті сільської ради та/або на дошці оголошень сільської ради не пізніше ніж  за 1 день до проведення позачергової сесії, та іншими передбаченими чинним Законодавством способами.

 

18.6. Перелік питань позачергової сесії видаються депутатам при їх реєстрації.

 

Стаття 19. Розпорядок роботи сесії сільської ради

 

19.1. Пленарні засідання сесій сільської ради проводяться у робочі дні в сесійній залі Ушомирської сільської ради за адресою: вул. Березюка, 15, с. Ушомир, Коростенського району, Житомирської області.

 

19.2. У разі необхідності може бути прийняте рішення про проведення пленарного засідання ради у іншому місці. Рішення про проведення пленарного засідання Ради у іншому місці приймається розпорядженнями голови Ради.

 

19.3. В умовах запровадження надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, спричинених спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров’ю верств населення та введення такого стану відповідно до законодавства на всій території України або окремих територіях пленарні засідання Ушомирської сільської ради, які потребують фізичної присутності членів такого колегіального органу та запрошених осіб, із максимальним дотриманням протиепідеміологічних заходів з використанням засобів захисту та дезінфекції з дотримання безпечної відстані відповідно до чинного законодавства, створення умов для трансляції засідання для інших зацікавлених осіб, які самоізолювалися  проводяться в Ушомирському будинку культури, за адресою: вул. Київська, 91, с. Ушомир, Коростенського району, Житомирської області. або проведення засідань на відкритому повітрі.

 

19.4. В останню чергу розглядаються питання, внесені в «Різне» порядку денного сесії сільської ради.

 

Стаття 20. Формування порядку денного сесії сільської ради

 

20.1.Проєкт порядку денного сесії сільської ради, не пізніш як за 10 днів до дати початку сесії ради формується секретарем ради.

 

20.2. Пропозиції щодо включення питань до порядку денного сесії можуть вноситись сільським головою, секретарем ради, заступником сільського голови, постійними комісіями, депутатськими фракціями та групами сільської ради, начальниками, спеціалістами відділів сільської ради, об’єднаннями громадян, громадськими організаціями, старостами.

 

20.3.Пропозиції вносяться до порядку денного не пізніше як за 12 днів до відкриття сесії. У випадках коли вже видане розпорядження сільського голови про скликання сесії, додатковому включенню до порядку денного за день до сесії підлягають питання:

 

20.3.1 про внесення змін до сільського бюджету;

20.3.2 кадрові питання;

20.3.3 співфінансування об’єктів інфраструктури.

 

20.4.Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проєкту порядку денного сесії, подається з проєктом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією, підготовленим згідно з вимогами Регламенту.

 

20.5.Всі питання включені до порядку денного, які вносяться на розгляд сільської ради, попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною постійною комісією, крім випадків, передбачених цим Регламентом.

 

20.6. До порядку денного позачергової сесії вносяться лише ті питання, розгляд яких визначено у пропозиціях про скликання позачергової сесії.

 

20.7.Питання, внесені до порядку денного позачергової сесії сільської ради, можуть розглядатися профільною постійною комісією ради в день проведення сесії.

 

20.8.У виключних випадках питання, внесені до порядку денного позачергової сесії, можуть розглядатись на пленарних засіданнях без обговорення у постійних комісіях, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу.

 

Стаття 21.Затвердження порядку денного сесії сільської ради

 

21.1. Проєкт порядку денного підлягає затвердженню на початку пленарного засідання сесії сільської ради для чого головуючий оголошує розгляд питання «про порядок денний сесії сільської ради» в такій послідовності:

 

21.1.1 внесення та обговорення пропозицій про вилучення окремих питань з розгляду;

21.1.2 внесення та обговорення пропозицій про можливість включення до проєкту порядку денного додаткових питань, якщо вони підготовлені відповідно до вимог цього Регламенту;

21.1.3 голосування проєкту порядку денного за основу – приймається після обговорення більшістю депутатів від загального складу депутатів сільської ради;

21.1.4 вилучення окремих питань з розгляду – приймається після обговорення більшістю депутатів від загального складу депутатів сільської ради;

21.1.5 включення додаткових питань до розгляду, якщо вони підготовлені відповідно до вимог цього Регламенту – приймається після обговорення більшістю депутатів від загального складу депутатів сільської ради;

21.1.6 затвердження порядку денного в цілому – приймається після обговорення більшістю депутатів від загального складу депутатів сільської ради.

21.2. Щодо пропозицій порядку денного, що були подані в порядку місцевої ініціативи, то вони вважаються включеними в порядок денний без голосування і не можуть бути вилученими з порядку денного голосуванням депутатів.

 

Стаття 22.Розробка та розгляд проєктів регуляторних актів у сфері господарської діяльності

 

22.1. Розробка та розгляд проєктів регуляторних актів у сфері господарської діяльності здійснюються в установленому цим Регламентом порядку з обов’язковим дотриманням процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

22.2. Висновок щодо дотримання розробником регуляторного акта процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», надається постійною комісією сільської ради, до повноважень якої входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування вказаного Закону, за встановленою формою з відповідним відображенням в аркуші ознайомлення з проектом регуляторного акта.

 

22.3. Строк, протягом якого постійна комісія з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку до повноважень якої входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглядає проект регуляторного акта на відповідність дотримання вимог вказаного Закону та забезпечує підготовку експертного висновку в 5-денний термін.

 

22.4. У разі не погодження проєкту регуляторного акта постійною комісією з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку сільської ради, до повноважень якої входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», у зв’язку із порушенням розробником регуляторного акта регуляторної процедури, визначеної чинним законодавством України, аркуш погодження з проектом регуляторного акта вищевказаною постійною комісією сільської ради підписується із зауваженнями, про що додається відповідний висновок у письмовій формі. Проєкт регуляторного акта повертається розробнику на доопрацювання.

 

22.5. У разі погодження проєкту регуляторного акта постійною комісією з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, до повноважень якої входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», надається відповідний висновок у письмовій формі.

 

22.6. Забороняється виносити на розгляд сесії проєкт регуляторного акта, якщо наявна хоча б одна з таких причин:

 

22.6.1 відсутній аналіз впливу;

22.6.2 проєкт регуляторного акта не був оприлюднений або оприлюднений з порушенням ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

22.6.3 відсутній позитивний висновок постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку сільської ради, до повноважень якої входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

22.6.4 матеріали, підготовлені з відступами від вимог цього Регламенту, приймаються до розгляду на сесії сільської ради, як виняток, лише у випадку, коли вони вимагають термінового вирішення, були розглянуті на засіданнях постійних комісій та завізовані головами постійних комісій і вносяться до порядку денного сесії сільської ради в порядку їх надходження.

 

                                    Розділ ІІІ. Проведення пленарних засідань сільської ради

 

Стаття 23.Реєстрація депутатів на пленарному засіданні сесії

 

23.1. Для забезпечення реєстрації депутатів у місці проведення пленарного засідання, секретар ради виготовляє друкований реєстр, у якому кожен депутат проставляє особистий підпис. Реєстр передається головуючому на пленарному засіданні, який оголошує кількість зареєстрованих депутатів. При необхідності у ході пленарного засідання секретар ради може проводити перереєстрацію депутатів, що беруть участь у роботі ради.

 

23.2. Якщо за даними реєстрації відкриття засідання сесії сільської ради неможливе у зв’язку з відсутністю необхідної кількості депутатів, головуючий на засіданні сесії може оголосити перерву на термін, погоджений з керівниками фракцій та груп, або встановлює інший день проведення пленарного засідання сільської ради з обов’язковим дотриманням вимог цього Регламенту щодо підготовки пленарного засідання сільської ради.

 

23.3. Перед проведенням голосування щодо проєктів рішень головуючий на пленарному засіданні сільської ради на вимогу депутатів проводить із залученням лічильної комісії (секретаря ради) перевірку кількості депутатів, присутніх на пленарному засіданні, визначення кворуму. Якщо голосування не може проводитися у зв’язку із відсутністю на пленарному засіданні необхідної кількості депутатів, головуючий на пленарному засіданні відкладає пленарне засідання на 1 годину, або закриває його.

 

Стаття 24. Ведення пленарних засідань сільської ради

 

24.1.На початку пленарного засідання головуючий оголошує порядок денний. Питання розглядаються в тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного пленарного засідання.

 

24.2. Головуючий оголошує номер питання, що розглядається відповідно до порядку денного, повідомляє про назви і редакції проєктів документів (в тому числі й альтернативних), які підлягають розгляду, та про прогнозований порядок розгляду питання відповідно до цього Регламенту.

 

24.3. За рішенням сільської ради головуючий може об’єднати обговорення кількох, пов’язаних між собою, питань порядку денного пленарного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, процедурне рішення про це приймається без обговорення.

 

24.4. До початку розгляду питання порядку денного головуючий може робити повідомлення сільській раді, які вважає доцільними, у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході пленарного засідання.

 

Стаття 25. Повноваження головуючого на пленарному засіданні

 

25.1. Головуючий на пленарному засіданні:

 

25.1.1 відкриває, закриває та неупереджено веде засідання сільської ради;

25.1.2 виносить на обговорення проєкти рішень, інші акти сільської ради, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

25.1.3 організовує розгляд питань;

25.1.4 повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

25.1.5 надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

25.1.6 створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

25.1.7 ставить питання на голосування, повідомляє його результати;

25.1.8 забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

25.1.9 робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

25.1.10 вживає заходів до підтримання порядку на засіданні сесії;

25.1.11 має право виправляти фактологічні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні;

25.1.12 здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

 

25.2 Для організації ходу пленарного засідання головуючий на засіданні має право:

 

25.2.1 з власної ініціативи ставити запитання, що обговорюються, на додаткове голосування;

25.2.2 зробити виступаючому попередження у випадках, коли той виступає не з обговорюваного питання або порушує норми депутатської етики, та позбавляти слова, якщо виступаючий не реагує на попередження;

25.2.3 давати стислі роз’яснення з приводу своїх дій і відповіді на запитання, поставлені до нього у виступах депутатів.

 

25.3. Під час засідання сільської ради головуючий не перериває промовців, крім випадків, зазначених у цьому Регламенту, не коментує і не дає оцінок щодо їх виступів.

 

25.4. Головуючий може доручити відповідним особам зачитування письмових документів, пропозицій щодо обговорюваного питання та питання, підготовленого відповідною постійною комісією селищної ради. Зачитування документів пропозицій від постійної комісії здійснюється визначеним комісією доповідачем.

 

Стаття 26.Робочі органи сесії сільської ради

 

26.1. Для забезпечення роботи пленарних засідань сесії за необхідності обираються робочі органи з числа депутатів:

 

– лічильна комісія;

– секретаріат сесії.

 

26.2. Кількісний та особовий склад лічильної комісії і секретаріату сесії затверджується більшістю депутатів сільської ради від їх загального складу.

 

 

Стаття 27. Лічильна комісія сільської ради

 

27.1. Комісія утворюється на пленарному засіданні на термін повноважень сільської ради.

 

27.2. Комісія формується, як правило, з 5-х депутатів.

 

27.3. Комісія обирається сільською радою процедурним рішенням за пропозицією головуючого. Комісія не може складатися тільки з членів однієї депутатської групи/фракції. Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснює головуючий.

 

27.4. На першому організаційному засіданні комісія обирає зі свого складу голову, заступника та секретаря лічильної комісії.

 

27.5.Комісія здійснює підрахунок голосів при прийнятті рішень відкритим поіменним голосуванням.

 

27.6. Про результати голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії.

 

27.7. У випадку відсутності на пленарному засіданні члена (членів) лічильної комісії селищна рада може за необхідності обрати на період даного пленарного засідання нового члена (членів) або новий склад лічильної комісії.

 

27.8. За дорученням сільської ради функції лічильної комісії може виконувати секретар ради або сільський голова.

 

 

Стаття 28. Регламент розгляду питання

 

28.1. Розгляд питання порядку денного включає: доповідь, співдоповідь, запитання та відповіді доповідачеві, обговорення та заключне слово.

 

28.2. Для доповіді надається час тривалістю до 15 хвилин, співдоповіді – до 5 хвилин, запитання та відповіді доповідачеві – до 2 хвилин і заключного слова – 2 хвилини.

 

28.3. Для виступів в обговоренні надається час тривалістю 5 хвилин: для повторних виступів у обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, а також для виступів щодо постатейного голосування проектів рішень, для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів у «різному» – 3 хвилини; для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – 2 хвилини.

 

28.4. Головуючий може надати промовцю триваліший час, якщо ніхто з присутніх депутатів не заперечує. У разі наявності заперечень триваліший час може надаватися за прийнятим без обговорення процедурним рішенням.

 

28.5. Якщо виступ промовця був перерваний, наданий для виступу час продовжується на відповідний термін.

 

28.6. Розгляд питання порядку денного не може перериватися розглядом інших питань порядку денного: якщо таке відбувається, то розгляд перерваного питання починається спочатку.

 

Стаття 29. Надання слова

 

29.1. Заява про надання слова на пленарному засіданні з будь-якого питання порядку денного подається в письмовій формі головуючому після оголошення початку розгляду питання. У заяві вказується назва депутатської групи чи постійної комісії, від якої уповноважений виступити депутат або те, що він виступає від себе особисто.

 

29.2. Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання головуючий оголошує список осіб, які записалися на виступ з питання, що розглядається.

 

29.3. В окремих випадках, коли не надійшло письмових заявок, а також для розгляду процедурних питань головуючий надає слово для виступу за зверненням депутата, підтвердженим підняттям руки.

 

29.4. Депутат (крім сільського голови, секретаря ради,  представника від фракції, доповідача) може виступити на засіданні ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, тільки один раз, не рахуючи внесення поправок у ході засідання.

 

29.5. Повторно слово депутату може надаватися тільки в разі необхідності процедурним рішенням сільської ради, прийнятим без обговорення.

 

29.6. Окремі репліки чи виступи депутатів з місця, зроблені без надання слова головуючим, є неприпустимими, до уваги не беруться та до протоколу засідань не вносяться.

 

 

 

Стаття 30. Гарантоване право слова

 

30.1. Кожна із фракцій та постійних комісій сільської ради має гарантоване право на постановку запитання доповідачу, а також на виступ одного свого представника з питання порядку денного чи пропозиції, які мають ставитися на голосування.

 

30.2. Гарантоване право виступу належить, на його прохання, депутату, автору проекту рішення чи поправки, яка голосується. Гарантоване право виступу належить депутату, обраному у виборчому окрузі, якого стосується проєкт рішення, що розглядається, зокрема: з питань розробки містобудівної документації, надання дозволів на будівництво, відведення земель в межах цього округу.

 

30.3.Гарантоване право виступу головуючий надає:

 

30.3.1 голові постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку сільської ради та начальнику відділу фінансової та економічно-інвестиційної   діяльності – з питань, що стосуються можливих змін надходжень чи видатків бюджету сільської ради;

30.3.2 особам, запрошеним на засідання для розгляду конкретного питання, якщо щодо цього є процедурне рішення сільської ради.

 

30.4. Гарантоване право на доповідь та заключне слово належить представникові ініціативної групи від якої було внесене на розгляд питання в порядку місцевої ініціативи.

 

Стаття 31. Відмова від виступу

 

31.1. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого виступу, передати своє право на виступ іншому депутатові або помінятися з ним чергою, повідомивши про це головуючого.

 

31.2. У разі відсутності депутата у момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова, якщо він не передав своє право на виступ іншому депутату.

 

Стаття 32. Вимоги до виступу

 

32.1. Доповіді та співдоповіді, як правило, виголошують з трибуни або з місця.

 

32.2. Якщо головуючий на засіданні не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи/фракції чи постійної комісії сільської ради – зазначає і їх назву.

 

32.3. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово.

 

32.4. Доповідь, співдоповідь мають містити інформацію про суть проблеми, що розв’язується рішенням, яке обговорюється, зміст самого рішення та можливі позитивні та негативні наслідки від його ухвалення.

 

32.5. Пропозиції щодо питання, яке розглядається або до проєкту рішення, яке голосується, мають бути чітко сформульованими і містити визначену позицію промовця щодо цього питання.

 

32.6. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для одного запитання депутату почергово на засадах рівності. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його. Тим, хто виступає в обговоренні, запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на засіданні.

 

32.7. Якщо депутат вважає, що доповідач або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може у письмовій формі звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Слово надається одразу після звернення.

 

Стаття 33. Оголошення голосування

 

33.1. Після закінчення обговорення головуючий повідомляє депутатів про перехід до голосування.

 

33.2. З цього моменту слово може надаватися тільки щодо процедурних питань способу чи порядку голосування і тільки до моменту заклику проголошення головуючим фрази: «ставиться на голосування….».

 

33.3. Голосування не відокремлюється в часі від оголошення головуючим на засіданні пропозицій, що ставляться на голосування.

 

33.4. Перед голосуванням головуючий на засіданні оголошує:

 

33.4.1 необхідну кількість голосів для прийняття рішення;

33.4.2 вид голосування (якщо з цього приводу є спеціальні вимоги Регламенту або з цих питань від депутатів надійшли пропозиції).

 

Стаття 34. Неприйнятність питання до розгляду

 

34.1. У ході обговорення питань депутати, сільський голова чи представник виконавчого комітету сільської ради у будь-який час можуть порушити питання про неприйнятність проєкту рішення з цього питання за таких підстав:

 

34.1.1 їх невідповідності Конституції України або чинним законодавчим актам, прийнятим рішенням сільської ради;

34.1.2 їх прийняття не входить до компетенції сільської ради.

 

34.2. У разі порушення кількох питань про неприйнятність їх обговорення здійснюється одночасно і на голосування вони ставляться в порядку їх надходження.

 

34.3. Рішення про неприйнятність приймається більшістю голосів від загального складу сільської ради, за винятком випадків, визначених Регламентом.

 

Стаття 35. Відкладення розгляду питання

 

35.1. До і під час обговорення питання порядку денного депутати можуть поставити стосовно нього відкладене питання, а саме: відкласти його розгляд чи прийняття остаточного рішення щодо нього до настання певних обставин чи здійснення певних дій.

 

35.2. Рішення щодо відкладених питань приймаються більшістю голосів від загального складу сільської ради, за винятком випадків, визначених Регламентом.

 

Стаття 36. Особливості організації та проведення сесій сільської ради  в умовах надзвичайних ситуацій та/або надзвичайного стану.

36.1. В умовах запровадження надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, спричинених спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров’ю верств населення та введення такого стану відповідно до законодавства на всій території України або окремих територіях пленарні засідання Ушомирської сільської ради можуть проводитися в режимі відео конференції/ аудіо конференцій або з використанням електронного цифрового підпису (дистанційні засідання), крім питань, що потребують таємного голосування.

 

36.1.1. Пленарні засідання Ушомирської сільської ради, які потребують фізичної присутності членів такого колегіального органу та запрошених осіб, із максимальним дотриманням протиепідеміологічних заходів з використанням засобів захисту та дезінфекції з дотримання безпечної відстані відповідно до чинного законодавства, створення умов для трансляції засідання для інших зацікавлених осіб, які самоізолювалися, проводяться в приміщенні  або на відкритому повітрі.

 

36.2. Технічне забезпечення та організація дистанційних засідань покладається на секретаря ради та спеціаліста ІІ категорії з інформаційно-комп’ютерного забезпечення. Проведення сесії в  режимі відео конференції забезпечуються наявними технічними засобами, конкретний вид якого буде визначатися в розпорядженнях про проведення такої сесії.

36.3.Порядок проведення дистанційних засідань.

36.3.1. Дистанційні засідання забезпечують можливість реалізації прав депутатів ради, ідентифікацію їх осіб, встановлення та фіксація результатів голосування стосовно кожного питання.

36.3.2. Рішення про дистанційні засідання доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання ради. Рішення про дистанційне засідання розміщується на офіційному веб-сайті ради з одночасним направленням цієї інформації та проектів актів з супровідним документами на офіційну електронну адресу кожного депутата.

До порядку денного дистанційних засідань  включаються питання щодо невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, інші питання, щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій чи реалізації повноважень, пов’язаних з такими обставинами, процедурні питання, питання, що потребують термінового вирішення  щодо забезпечення діяльність органу місцевого самоврядування, виконавчих органів ради, інших підприємств, установ, організацій, суб’єкті господарювання, населення громади.

Перед початком  проведенням засідання в режимі відео конференції або з використанням електронного цифрового підпису (дистанційні засідання) секретар ради здійснює перевірку присутності депутатів в алфавітному порядку та встановлює ідентифікацію їх особи.

36.6.Порядок прийняття рішення та фіксація голосування здійснюється в наступному порядку:

36.6.1.рішення після його обговорення приймається у такій послідовності:

 - проєкт рішення ставиться на голосування за основу;

 - після цього ставляться на голосування, у порядку надходження, усі зміни  та доповнення, що надійшли під час обговорення проєкту;

 - проєкт рішення ставиться на голосування в цілому як рішення з урахуванням змін та доповнень, підтриманих більшістю від загального складу депутатів. У випадку надходження пропозиції про неприйнятність запропонованого проєкту рішення та зняття його з розгляду, вона ставиться на голосування першою. Прийнятим може бути лише рішення, проєкт якого поданий у письмовому чи електронному вигляді. Можливе прийняття рішення сесії спочатку по пунктах, розділах, а потім – в цілому. У випадку надходження двох або більше пропозицій до одного і того ж пункту рішення, усі пропозиції ставляться на голосування, а прийнятою вважається та, що набрала більшу в порівнянні з іншими кількість голосів;

 

36.6.2. рішення сесії може прийматись без подальшого обговорення на засіданні, якщо проти цього не заперечує жоден депутат;

 - під час розгляду проєкту рішення питання порядку денного вважається розглянутим сесією тільки після прийняття відповідного рішення з цього питання;

36.6.3. голосування в режимі відео конференцій або з використанням електронного цифрового підпису (дистанційні засідання)  проводиться поіменно. Черговість голосування проходить в алфавітному порядку кожним окремим депутатом після оголошення початку голосування та прізвища депутата. Фіксацію такого голосування  та його результати здійснює секретар ради, про що веде окремий список поіменного голосування до проекту кожного рішення.

36.6.4. поіменне голосування проводиться шляхом опитування головуючим в голос кожного депутата під час засідання. Результати поіменного голосування оприлюднюються на офіційному сайті сільської ради невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення та  надають їх на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії сільської ради».

 

36.7.  До порядку денного дистанційних засідань  включаються питання щодо невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, інші питання, щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій чи реалізації повноважень, пов’язаних з такими обставинами, процедурні питання, питання, що потребують термінового вирішення  щодо забезпечення діяльність органу місцевого самоврядування, виконавчих органів ради, інших підприємств, установ, організацій, суб’єкті господарювання, населення громади.

 

                                 Розділ ІV. Порядок прийняття рішень сесії

 

Стаття 37. Загальні вимоги до голосування пропозицій

 

37.1. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли у письмовому вигляді і не були відкликані.

 

37.2. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і ставить їх на голосування також.

 

37.3. Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульовано нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює по суті відхилений сільською радою текст. Процедурне рішення з цього приводу може прийматися сільською радою без обговорення.

 

37.4. Відхилені сільської радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.

 

Стаття 38. Голосування альтернативних пропозицій

 

38.1. У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну (альтернативні пропозиції), сільська рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення і виявляє з них ту, яка є прийнятною для подальшого розгляду за її суттю. Результатом вибору однієї з таких пропозицій є відхилення інших, і решта на голосування не ставиться. Однією з альтернатив може бути прийняття проєкту рішення у першому читанні і відправлення проєкту на доопрацювання у постійних комісіях сільської ради.

 

38.2. Якщо до пропозиції, визнаної голосуванням прийнятною для подальшого розгляду, не надійшло жодної поправки, вона вважається прийнятою в цілому; в інших випадках її подальше обговорення і голосування щодо неї здійснюються на загальних засадах без врахування голосування про її прийнятність для розгляду.

 

Стаття 39. Голосування поправок

 

39.1. Внесена до пропозиції поправка до рішення ставиться на голосування раніше, ніж сама пропозиція. Якщо внесена поправка має на меті відхилення пропозиції, то на голосування ставиться текст пропозиції.

 

39.2. Поправка до поправки ставиться на голосування раніше, ніж основна поправка. У поправку до поправки зміни і доповнення шляхом голосування не вносяться, а подаються у вигляді окремої пропозиції.

 

39.3. У разі внесення до пропозиції двох або більше поправок головуючий проводить голосування спочатку щодо поправки, яка найбільше змінює суть пропозиції, потім – щодо поправки, яка менше змінює суть пропозиції, після неї – щодо поправки доповнення і так далі, доки всі поправки не будуть проголосовані. Якщо ж результатом прийняття однієї поправки буде відхилення іншої альтернативної поправки, остання на голосування не ставиться.

 

39.4. Після голосування поправок до пропозиції на голосування в цілому ставиться пропозиція з внесеними до неї поправками.

 

Стаття 40. Оголошення суті голосування

 

40.1. Перед голосуванням, головуючий зачитує тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитися на голосування, при цьому називається ініціатор внесення тексту.

 

40.2. Перед голосуванням кількох пропозицій або поправок, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, проводить голосування щодо кожної поправки чи пропозиції окремо.

 

40.3. Після голосування всіх поправок проєкт рішення голосується в цілому.

 

40.4. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його результати і прийняте рішення.

 

Стаття 41. Порядок підготовки питань для розгляду на сесії

 

41.1. Включення питання до проєкту порядку денного та його винесенню на розгляд засідання сесії сільської ради для прийняття не процедурного рішення передує попередній розгляд цього проєкту на постійних комісіях сільської ради, до сфери повноважень яких належать ці питання.

 

41.2. Під час прийняття невідкладних рішень на вимогу сільського голови за погодженням не менше половини зареєстрованих на засіданні сесії депутатів з розгляду ініційованого сільським головою питання може бути проведене під час пленарного засідання.

 

41.3. Секретар ради разом з начальниками, спеціалістами відділів сільської ради, постійними комісіями, організовує підготовку питань, що вносяться на розгляд сесії згідно з планом роботи сільської ради на рік.

 

41.4. Проєкти рішень готуються відповідно до Інструкції з діловодства сільської ради. Вони повинні бути кваліфіковано підготовлені, нормативно-юридично обґрунтовані. Текст проєкту рішення має складатися з таких частин:

 

41.4.1 мотивуючої, в якій містяться посилання на закон, інший акт або документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

41.4.2 вирішальної, в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці поставленого завдання;

41.4.3 заключної, в якій вказані посадова особа або постійна комісія, на яких покладається контроль за виконанням рішення.

 

41.5. До проєкту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі.

 

41.6. Проєкти рішень підлягають обов’язковому погодженню із причетними до їх виконання начальниками, спеціалістами відділів сільської ради.

 

41.7. Головний розробник самостійно визначає причетні відділи сільської ради чи службові особи виходячи із змісту основних положень проєкту рішення.

 

41.8. В усіх випадках, коли в проєктах рішень містяться завдання чи доручення певним виконавцям, необхідно погодити з ними запропонований обсяг робіт і отримати візи усіх виконавців, визначених проектом.

 

41.9. Погодження проєкту рішення проводиться до початку засідань постійних комісій сільської ради безпосереднім розробником з установами, організаціями і службовими особами, які мають безпосереднє відношення до питань, що порушуються в проєкті рішення. При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проєкт рішення, а також дату візування.

 

41.10. Голови постійних комісій сільської ради візують проєкти рішень після засідань постійних комісій.

 

41.11. Відповідальність за зміст проєкту рішення несе розробник.

 

41.12. Термін погодження проєкту рішення посадовою особою, що візує його, не повинен перевищувати однієї доби.

 

41.13. Візування проєкту рішення проводиться відповідно до Інструкції з діловодства сільської ради.

 

41.14.Підготовлені проєкти рішень ради повинні містити:

 

– підпис виконавця, який готував проєкт рішення;

 

– підписи осіб, які погоджували дане рішення.

 

41.15.У разі наявності розбіжностей щодо проєкту рішення, останній погоджується із зауваженнями. Письмове обґрунтування зауваження, зміни чи доповнення стисло викладається на окремому аркуші, що додається до проєкту рішення, та доводиться до відома депутатів сільської ради.

 

41.16. Проєкти рішень з фінансових питань обов’язково візуються начальником фінансового відділу.

 

41.17. Друкування та розмноження проєктів рішень та інших матеріалів сесії проводиться з примірника, підготовленого відповідно до вимог Інструкції з діловодства сільської ради.

 

Стаття 42.Прийняття рішень

 

42.1. На пленарних засіданнях сільська рада може приймати нормативні та інші акти у формі:

 

42.1.1 рішення сільської ради, прийняті у межах її компетенції, для досягнення певної цілі, що спричинює певні юридичні наслідки, приймаються відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та не суперечать Конституції України, чинним законам та іншим нормативно – правовим актам;

42.1.2 доручення – рішення сільської ради, що стосується органу чи посадової особи сільської ради, і містить зобов’язання або повноваження до одноразової дії;

42.1.3 звернення – рішення сільської ради, зверненого до не підпорядкованих раді суб’єктів із закликом до певних дій та ініціатив;

42.1.4 заяви – рішення сільської ради, що містять виявлення позиції сільської ради з певних питань;

42.1.5 процедурне рішення – рішення, прийняте сільською радою з процедурних питань відповідно до цього Регламенту.

 

42.2. Рішення сільської ради приймається на її пленарному засіданні шляхом персонального поіменного голосування депутатів.

 

42.3. При встановленні результатів поіменного голосування до загального складу сільської ради включається сільський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

 

42.4. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

 

42.5. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

 

42.6. Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, сільська рада може прийняти процедурне рішення про переголосування.

 

Стаття 43. Протокол сесії

 

43.1.Засідання сесій сільської ради протоколюються. Ведення та оформлення протоколу засідання сесії здійснює  секретар ради або за пропозицією голови та за згодою депутатів інша особа.

 

43.2.У протоколі фіксуються хід і результати проведення засідання сесії, зокрема (але не виключно):

43.2.1 відомості про дату, час і місце проведення засідання сесії сільської ради;

43.2.2 кількість депутатів, зареєстрованих на засіданні сесії сільської ради;

43.2.3 питання порядку денного засідання сесії сільської ради та ті з них, які винесені на голосування;

43.2.4 прізвище, ім?я, по батькові головуючого на засіданні сесії сільської ради і виступаючих;

43.2.5 прізвище, ім?я, по батькові депутата (депутатів), які утрималися від голосування з мотивів наявності конфлікту інтересів, із зазначенням найменування питання, винесеного на розгляд.

43.3.Протоколи сесій сільської ради, прийняті нею рішення підписуються особисто сільським головою, у разі його відсутності – відповідно секретарем ради, а у випадку, передбаченому частиною шістнадцятою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», – депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

 

43.4.До протоколу сесії додаються:

 

43.4.1 тексти доповідей і співдоповідей;

43.4.2 тексти виступів депутатів, які не брали участі у дебатах і в зв’язку з припиненням обговорення питань;

43.4.3 список присутніх на сесії депутатів;

43.4.4 реєстр запрошених;

43.4.5 поправки і доповнення до проєктів рішень;

43.4.6 довідки, зауваження.

 

43.5.Протоколи сесії сільської ради оформляються не пізніше 5 днів після завершення сесії, є відкритими та оприлюднюються на офіційному сайті сільської ради, надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» з урахуванням особливостей, визначених цим Регламентом та вимогами Закону України «Про захист персональних даних».

 

Стаття 44. Відкрите/поіменне голосування

 

44.1. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, в яких рішення приймаються таємним голосуванням.

 

44.2. Секретар ради або члени лічильної комісії  проводять підрахунок голосів та повідомляє(ють) результат голосування за кожну альтернативу.

 

44.3. Поіменне голосування проводиться за такою процедурою: секретар ради або голова чи член лічильної комісії зачитує список депутатів, кожен депутат шляхом підняття руки з місця голосує «за», «проти», «утримався» чи «не голосував». Секретар ради або голова чи член лічильної комісії в списку протоколу поіменного голосування робить відповідну позначку і підбиває підсумки голосування. Результати голосування доводяться до загального відома.

 

44.4. Секретар ради або голова чи член лічильної комісії проводять підрахунок голосів, та повідомляє результат голосування за кожен варіант, який заноситься до протоколу.

 

44.5. Кожен має право на ознайомлення з поіменним голосуванням. За процедурним рішенням, підтриманим понад третиною депутатів зареєстрованих на засіданні, результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню на  офіційному сайті сільської ради.

 

44.6.Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

 

Стаття 45. Таємне голосування

 

45.1. З визначених сільською радою питань може проводитися таємне голосування.

 

45.2. Рішення про проведення таємного голосування приймається більшістю депутатів від загального складу сільської ради.

 

45.3. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, частиною 3 статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

45.4. Таємне голосування організовує лічильна комісія. Порядок обрання лічильної комісії визначений в статті 27 Регламенту.

 

45.5. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування виготовляються виконавчим апаратом сільської ради. Кожному депутатові сільської ради видається один бюлетень для виборів органу чи посадової особи, які обираються, або для вирішення питання, яке розглядається радою. Бюлетені для таємного голосування депутатам видають члени лічильної комісії відповідно до списку депутатів. Кожний депутат ставить свій підпис у списку про видачу бюлетенів для таємного голосування. У бюлетень для таємного голосування для виборів посадової особи вноситься – запис «прізвище, ім’я та       по-батькові» кандидата, а праворуч порожній квадрат, нижче – запис «не підтримую жодного кандидата».

 

45.6. В бюлетені щодо проєкту рішення вноситься запис «підтримую рішення» і праворуч порожній квадрат, нижче – запис «не підтримую рішення» і праворуч порожній квадрат, ще нижче – запис «утримуюсь» і праворуч порожній квадрат.

 

45.7. На кожному бюлетені для таємного голосування мають бути підписи всіх членів лічильної комісії.

 

45.8. Час і місце проведення голосування, а також організація голосування встановлюється лічильною комісією і доводиться до відома всіх депутатів.

 

45.9. Лічильна комісія перед початком голосування:

 

45.9.1 одержує від виконавчого апарату сільської ради складений в алфавітному порядку список усіх депутатів, повноваження яких визначені дійсними;

45.9.2 організовує заповнення бюлетенів для таємного голосування;

45.9.3 опломбовує скриньки для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці волевиявлення;

45.9.4 знищує бюлетені, що залишились після завершення їх видачі депутатам.

 

45.10. Голосування проводиться у кабіні (приміщенні) для таємного голосування. Заповнений бюлетень опускається в скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни (приміщення) для таємного голосування.

 

45.11. Підрахунок голосів і встановлення результатів виборів проводиться лише членами лічильної комісії.

 

45.12. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії.

 

45.13. Голова лічильної комісії оголошує результати голосування.

 

45.14. На підставі доповіді лічильної комісії про результат таємного голосування головуючий повідомляє, прийнято рішення або ні, а при виборах (погодженні) називає кандидатури, обрані (погоджені) на посади.

 

Стаття 46. Конфлікт інтересів

 

46.1. Сільський голова, секретар ради, депутати сільської ради, що беруть участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень, які можуть прямо чи опосередковано впливати на їх інтереси, за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання, та вжити заходів щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів в порядку, передбаченому в Законі України «Про запобігання корупції».

 

46.2. Сільський голова, секретар ради, депутати сільської ради, зобов’язані дотримуватися правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом України «Про запобігання корупції». На виконання цієї вимоги законодавства вищезазначені особи зобов’язані:

 

46.2.1 вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

46.2.2 не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

46.2.3 вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

 

46.3. Здійснення контролю за дотриманням вимог закону щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, надання зацікавленим особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію з питань депутатської діяльності  та етики роботи щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав громадян. Терміни «реальний конфлікт інтересів», «потенційний конфлікт інтересів», «неправомірна вигода», «подарунок» вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».

 

РОЗДІЛV. Набрання чинності рішень сільської ради.

                           Внесення змін та доповнень до рішень. Скасування рішень.

 

Стаття 47. Підписання прийнятих рішень

 

47.1.Рішення сільської ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.

 

47.2.Рішення сільської ради індивідуально-правового характеру набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.

 

47.3. Рішення ради у 5– денний термін з моменту його прийняття підписується сільським головою, у випадках, визначених цим Регламентом, головуючим на засіданні сільської ради.

 

47.4. Рішення сільської ради протягом терміну, визначеного частиною 1 цієї статті, може бути зупинено сільським головою і внесено на повторний розгляд сільської ради з обґрунтуванням зауважень, для чого своїм розпорядженням сільський голова має скликати пленарне засідання сільської ради.

 

47.5. Сільська рада зобов’язана у двотижневий термін з дня зупинення рішення повторно його розглянути і прийняти рішення про його підтвердження, відхилення чи ухвалення у новій редакції.

 

47.6. Якщо сільський голова у двотижневий термін не скликав пленарного засідання сільської ради чи не вніс зупиненого рішення на розгляд сільської ради, а так само якщо рада відхилила зауваження сільського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів від загального складу сільської ради, воно набирає чинності незалежно від підписання його сільським головою і оприлюднюється.

 

47.7. У випадку, коли сільський голова не підписує прийняті сільської радою в межах її компетенції рішення, сільська рада може поставити питання про не забезпечення сільським головою наданих йому повноважень.

 

Стаття 48. Внесення змін до рішень сільської ради

 

48.1. За мотивованим поданням сільського голови, постійної комісії, інших суб’єктів, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення, сільська рада може внести зміни (доповнення) до раніше прийнятого чинного рішення.

 

48.2. Сільська рада може змінити та/або доповнити свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції.

 

48.3. Сільська рада не може вносити зміни та/або доповнення до своїх рішень ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Таким чином, за загальним правилом, рішення сільської ради не нормативного характеру не можуть бути змінені та/або доповнені радою після їх виконання.

 

48.4. Профільна постійна комісія сільської ради попередньо розглядає доцільність внесення змін, доповнень до раніше прийнятих сільською радою рішень, про що готує висновок та проєкт рішення.

 

48.5. Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення сільської ради приймається у порядку, передбаченому для прийняття рішення, до якого вносяться відповідні зміни та/або доповнення.

 

48.6. Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення сільської ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення щодо якого вносяться зміни та/або доповнення.

 

Стаття 49. Скасування рішень сільської ради

 

49.1. За мотивованим поданням сільського голови, постійної комісії, інших суб’єктів, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проєкту рішення, сільська рада може скасувати раніше прийняте рішення.

 

49.2.Сільська рада може скасовувати свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції.

 

49.3.Профільна постійна комісія сільської ради попередньо розглядає доцільність скасування раніше прийнятих радою рішень про що готує висновок та проєкт рішення.

 

49.4.Рішення про скасування раніше прийнятого рішення ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, яке скасовується.

 

49.5.Рішення про скасування раніше прийнятого рішення сільської ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, що скасовується.

 

Стаття 50. Дисципліна та етика пленарних засідань

 

50.1. На пленарному засіданні сільської ради промовець, як і всі присутні, зобов’язаний дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», не повинен вживати образливі висловлювання, непристойні та лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий має право попередити промовця про неприпустимість порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.

 

50.2. Депутат або представник депутатської фракції, групи, на адресу яких були виголошені образливі слова, може звернутися до головуючого про надання слова для репліки. Головуючий на засіданні надає слово депутату, або представнику депутатської фракції, групи відразу після звернення.

 

50.3. Якщо головуючий звертається до промовця, останній повинен зупинити свій виступ, в іншому разі головуючий може позбавити його слова.

 

50.4. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий після попередження позбавляє його слова.

 

50.5. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання сільської ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження головуючий за згодою більшості депутатів, присутніх на сесії, шляхом голосування, може запропонувати депутату залишити зал.

 

50.6. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий припиняє засідання до виконання депутатом його вимог.

 

50.7. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

 

                     РОЗДІЛ VІ. Депутати, посадові особи і органи сільської ради

 

Стаття 51. Депутати сільської ради

 

51.1. Права, порядок діяльності депутата в сільській раді та її органах визначаються законами України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», Положеннями про постійні комісії сільської ради, іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

 

51.2. Повноваження депутата починаються з моменту офіційного оголошення територіальною виборчою комісією на сесії сільської ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день відкриття першої сесії сільської ради нового скликання.

 

51.3. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

 

51.4. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сільської ради, засіданнях постійної та інших комісій сільської ради, до складу яких його обрано.

 

51.5. Участь депутата у роботі сільської ради та її постійних комісій виявляється:

 

51.5.1 в присутності на всіх пленарних засіданнях і засіданнях постійних комісій;

51.5.2 в активній роботі над питаннями, які виносяться на розгляд сільської ради і попередньо розглядаються постійною комісією;

51.5.3 виступах з питань, які розглядаються;

51.5.4 внесенні поправок і пропозицій при розгляді проєктів рішень сільської ради;

51.5.5 ініціюванні питань до плану роботи сільської ради і постійних комісій;

51.5.6 ініціюванні питань до порядку денного сесії;

51.5.7 підготовці проєктів рішень;

51.5.8 організації контролю за виконанням, в першу чергу, рішень сільської ради, віднесених до компетенції постійної комісії, в якій працює депутат;

51.5.9 підготовці матеріалів по звіту постійної комісії перед сільською радою;

51.5.10 інформуванні виборців про рішення, які приймаються сільською радою і постійною комісією.

 

51.6. Депутат має право:

 

51.6.1 обирати і бути обраним до органів сільської ради;

51.6.2 пропонувати питання для розгляду сільською радою та її органами;

51.6.3 вносити пропозиції і зауваження щодо порядку денного засідання сільської ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

51.6.4 вносити для розгляду проекти рішень, інших документів, що приймаються сільської радою або її органами, поправки до них;

51.6.5 висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються сільською радою;

51.6.6 порушувати питання про недовіру органам, утвореним сільською радою, їх керівникам, а також особам, яких обрано, призначено або затверджено радою;

51.6.7 брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, з процедурних питань – головуючому на засіданні;

51.6.8 вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні сільської ради звіту чи інформації керівника будь-якого органу, підзвітного чи підконтрольного раді, а також з питань, що входять до компетенції сільської ради, інших органів і посадових осіб, які діють на території сільської ради;

51.6.9 виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати інформаційні довідки;

51.6.10 оголошувати на засіданнях сільської ради та її органів тексти звернень, заяв, резолюцій, петицій громадян чи їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;

51.6.11 знайомитися з будь-якими документами сільської ради, брати копії будь-яких рішень ради;

51.6.12 входити до складу фракцій та груп у сільській раді;

51.6.13 депутат має право на депутатське звернення, депутатський запит та депутатське запитання. Порядок їх внесення та розгляду викладений в статтях 13, 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;

51.6.14 мати інші права, що випливають із законодавства України та рішень сільської ради.

 

51.7. Депутат розглядає звернення, які надійшли до нього, вживає заходів до їх вирішення. З цією метою депутат може направляти одержані ним пропозиції, заяви і скарги до відповідних виконавчих органів сільської ради, інших органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, якщо вирішення питань належить до їх повноважень, які зобов’язані розглянути їх відповідно до чинного законодавства і про результати повідомити заявника, а також депутата.

 

51.8. Депутат періодично, але не менш як один раз на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу і роботу сільської ради перед виборцями, і перед колективами та об’єднаннями громадян.

 

51.9. Депутат як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та член сільської ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

 

51.10.Гарантії депутатської діяльності, охорона трудових та інших прав депутата забезпечуються відповідно до вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

 

Стаття  52. Дострокове припинення повноважень депутата

 

52.1. Повноваження депутата припиняються достроково без прийняття рішення сільської ради за наявності наступних підстав, засвідчених офіційними документами, отриманих радою з відповідних установ, у разі:

 

52.1.1 його відкликання виборцями у встановленому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» порядку;

52.1.2 припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

52.1.3 обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» не сумісне з виконанням депутатських повноважень;

52.1.4 обрання його депутатом до іншої місцевої, селищної, сільської ради;

52.1.5 визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

52.1.6 набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі;

52.1.7 його смерті.

 

52.2. Повноваження депутата можуть припинятися достроково також за рішенням сільської ради у зв’язку з отриманням радою:

 

52.2.1 копії обвинувального вироку суду, який набрав законної сили і за яким депутата засуджено до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі;

52.2.2 особистої заяви депутата про складення ним депутатських повноважень.

 

52.3. Достроково повноваження депутата припиняються також у випадку, передбаченому статтею 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», коли достроково припиняє своє повноваження сільська рада.

 

52.4. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань сільської ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень сільської ради та її органів сільської рада може, відповідно до частини п’ятої статті 20 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата.

 

52.5. Відкликання депутата виборцями проводиться у порядку, встановленому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», також відповідно до підстав, викладених у статті 37 вказаного Закону.

 

52.6. Про прийняте рішення щодо дострокового припинення повноважень депутата сільська рада повідомляє виборців відповідного виборчого округу через засоби масової інформації, на офіційному веб-сайті сільської ради та/або дошці оголошення сільської ради.

 

Стаття 53. Депутатські звернення, запити, запитання. Пропозиції і зауваження депутата

 

53.1. Депутат має право звернутися з депутатським зверненням (викладеною в письмовій формі вимогою депутата здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення) з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території сільської ради.

 

53.2. Відповідь на депутатське звернення повинна бути надана депутату у 10– денний строк, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки порушених питань – не пізніш як у місячний строк, про що депутату зобов’язані письмово повідомити, обґрунтувавши мотиви необхідності його продовження.

 

53.3. Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій, яким було адресовано депутатське звернення, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за 5 календарних днів.

 

53.4. Письмові депутатські звернення та запитання, які направляються на адресу сільської ради попередньо реєструються відповідним спеціалістом сільської ради.

 

53.5. Якщо депутат незадоволений результатами розгляду свого звернення, він має право на депутатський запит до посадових осіб сільської ради і її органів, сільського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території сільської ради, голови обласної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

 

53.6. Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання сільської ради. По ньому проводиться обговорення і приймається рішення.

 

53.7. Запит в усній формі вноситься депутатом перед затвердженням порядку денного.

 

53.8. Письмовий текст запиту оголошується на пленарному засіданні сільської ради головуючим. Сільський голова доводить текст звернення до адресата.

 

53.9. Орган чи посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язаний дати усну чи письмову відповідь на запит у строки і в порядку, встановлені сільською радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту сільська рада приймає рішення.

 

53.10. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні сільської ради, при цьому обговорення може бути проведено, якщо на цьому наполягає не менше половини присутніх на засіданні депутатів. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою, і вони або уповноважені ними особи мають право бути на цьому засіданні. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит сільська  рада приймає відповідне рішення.

 

53.11. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях сільської ради або передані в письмовій формі головуючому, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також селищну раду.

 

Стаття 54. Депутатське запитання

 

54.1. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми.

 

54.2. Запитання до керівних осіб сільської ради, її виконавчих органів можуть бути поставлені депутатом усно під час його виступу на сесії сільської ради або подані письмово через секретаря сільської ради.

 

54.3. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошена на пленарному засіданні сільської ради або надана депутатові особисто.

 

54.4. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення щодо нього не приймається.

 

Стаття 55. Депутатські групи та фракції

 

55.1.Депутати ради можуть добровільно об’єднуватися у депутатські групи (фракції) за умови, що до складу кожної із них входить не менше як п’ять депутатів. Депутатські групи формуються як на партійній, так і на позапартійній основі. Депутатські групи, сформовані на основі партійної належності депутатів, називаються депутатськими фракціями. До складу депутатської фракції можуть входити й позапартійні депутати, які підтримують програмні документи відповідної партії. Депутатські групи, сформовані на позапартійній основі, об’єднують депутатів, які поділяють однакові або схожі погляди з питань державного і соціально-економічного розвитку, місцевого самоврядування.

 

55.2.Депутатські групи (фракції) не можуть формуватися для захисту приватних, комерційних, місцевих, професійних чи релігійних інтересів.

 

55.3. Діяльність депутатських груп (фракцій) здійснюється в межах Конституції і законів України і спрямована на вирішення питань місцевого самоврядування. Порядок їх роботи, умови вступу і виходу депутатів з груп (фракцій) визначається самою депутатською групою (фракцією).

 

55.4. Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи (фракції). Сільський голова і секретар ради не можуть входити до складу жодної депутатської групи (фракції).

 

55.5. Депутатські групи (фракції) сільської ради можуть формуватися і реорганізовуватися протягом повноважень сільської ради відповідного скликання.

 

55.6. Депутатська група (фракція) реєструється сільською радою на пленарному засіданні за поданням особи, яка очолює депутатську групу (фракцію), до якого додається підписане депутатами цієї групи (фракції) письмове повідомлення про сформування депутатської групи (фракції) із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи (фракції) та депутатів, які уповноважені представляти групу (фракцію).

 

55.7. Рішення про об’єднання депутатів у групу (фракцію) доводиться до відома депутатів головуючим під час пленарного засідання сільської ради.

 

55.8. У раді може бути створена лише одна фракція місцевої організації відповідної політичної партії, депутати від якої обрані до сільської ради.

 

55.9. Депутатська група (фракція) не може використовувати повну чи скорочену назву існуючої депутатської групи (фракції) сільської ради.

 

55.10. Після реєстрації депутатської групи (фракції) на пленарному засіданні сесії головуючий інформує депутатів про сформування такої групи (фракції), її кількісний склад. В тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських груп (фракцій).

 

55.11. Діяльність депутатської групи (фракції) також припиняється у разі прийняття депутатами, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи (фракції) чи після закінчення строку, на який депутати об’єдналися в депутатську групу (фракцію), або строку повноважень сільської ради відповідного скликання.

 

Стаття 56. Сільський голова

 

56.1. Сільський голова є головною посадовою особою територіальної громади, обирається нею на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування, здійснює свої повноваження на постійній основі.

56.2. Сільський голова при здійсненні наданих повноважень є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою і відповідальним перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

56.3.Сільський голова очолює виконавчий комітет, головує на пленарних засіданнях ради (крім випадків, передбачених частиною 10 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»)  та очолює сільську раду, як юридичну особу.

56.4. Повноваження сільського голови визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, Статутом територіальної громади і цим Регламентом.

56.5. Сільський  голова може в установленому Законом порядку зупинити дію рішень ради та її виконавчого комітету.

 56.6. На сільського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається голос  сільського голови, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос. 

56.7. Повноваження сільського голови можуть бути припинені достроково в порядку, визначеному статтею 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Стаття 57. Секретар ради

 

57.1.Секретар ради обирається за пропозицією сільського голови з числа її депутатів на строк повноважень сільської ради та працює в ній на постійній основі.

 

57.2.Обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради за пропозицією сільського голови відбувається за рішенням сільської ради, прийнятим шляхом таємного голосування більшістю депутатів від загального складу сільської ради.

 

57.3.Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу сільської ради у разі, якщо:

 

57.3.1 на день проведення першої сесії сільської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори сільського голови;

57.3.2 рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану сільським головою;

57.3.3 протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії сільської ради сільський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

57.3.4 на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень сільський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

 

57.4. У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу сільської ради наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить сільський голова.

 

57.5. Повноваження секретаря ради визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», та цим Регламентом.

 

57.6. На секретаря ради поширюються обмеження, визначені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції».

 

Стаття 58. Виконавчі органи сільської ради

 

58.1.Виконавчим органом сільської ради є виконавчий комітет, який утворюється сільською радою на строк її повноважень.

 

58.2.Після закінчення повноважень сільського голови, виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету сільської ради.

 

58.3.Кількісний склад виконавчого комітету визначається сільською радою.

 

58.4.Персональний склад виконавчого комітету ради затверджується сільською радою за пропозицією сільського голови.

 

58.5.Виконавчий комітет ради утворюється у складі сільського голови, заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретаря ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, старост, керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів сільської ради, інших осіб. Інші члени виконавчого комітету затверджуються радою за поданням сільського голови. Кандидатура на посади заступників сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради затверджується сесією за пропозицією сільського голови.

 

58.6.До складу виконавчого комітету ради не можуть входити депутати сільської ради, окрім секретаря ради.

 

58.7.Очолює виконавчий комітет ради сільський голова.

 

58.8.Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним сільській раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

 

58.9. Виконавчий комітет сільської ради в межах своїх повноважень приймає рішення.

 

58.10. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються сільським головою сільської ради.

 

58.11. У разі незгоди сільського голови з рішенням виконавчого комітету, сільський голова може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд сесії сільської ради.

 

58.12. Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів сільської ради, можуть бути скасовані сільською радою.

 

58.13. В своїй діяльності виконавчий комітет сільської ради керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про звернення громадян», Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та Регламентом про виконавчий комітет, затверджений рішенням виконавчого комітету сільської ради.

 

58.14. Виконавчий комітет сільської ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільської ради.

 

58.15. Основною формою роботи виконавчого комітету сільської ради є його засідання.

 

58.16. Засідання виконавчого комітету сільської ради скликаються сільським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції — заступником сільського, або в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

 

58.18.Засідання виконавчого комітету сільської ради є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

 

Стаття 59. Формування виконавчих органів ради

 

59.1.Порядок формування виконавчих органів сільської ради визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Стаття 60. Постійні комісії сільської ради

 

60.1. Постійні комісії сільської ради є її органами, що утворюються для попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до їх відання, а також здійснення контрольних повноважень щодо виконання рішень сільської ради, діяльності виконавчих органів ради у сфері компетенції комісії.

 

60.2. Повноваження постійних комісій сільської ради, порядок їх створення та діяльності визначаються чинним законодавством, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії сільської ради.

 

60.3. Постійні комісії ради обираються з числа її депутатів на першій сесії сільської ради нового скликання на термін її повноважень. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. Постійні комісії є підзвітними сільській раді та відповідальними перед нею.

 

60.4. Підготовча група, яка готує першу сесію новообраної сільської ради розглядає пропозиції депутатів та узагальнює і систематизує пропозиції щодо кількості комісій, їх назв та персонального складу і готує попередні проєкти рішень сільської ради.

 

60.5. Уточнення проєкту рішення сільської ради здійснюється після формування депутатських груп (фракцій) та отримання пропозицій від їх керівників.

 

60.6. Сільська рада приймає рішення про перелік постійних комісій та затверджує їх персональний склад.

 

60.7. Персональний склад комісії визначається за пропозицією сільського голови, пропозиціями депутатських груп (фракцій) та вимогами щодо мінімальної та максимальної чисельності депутатів в комісії.

 

60.8. У разі необхідності, може бути створено нові постійні комісії, скасовано або реорганізовано раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад, за умови дотримання норм цього Регламенту.

 

60.9. Сільська рада обирає постійні комісії у складі їх голів і членів, інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

 

60.10. Голови комісій обираються сільською радою за пропозицією сільського голови. Сільський голова може пропонувати на обрання головою комісії одну й ту ж особу не більше двох разів. У разі відхилення пропозицій сільського голови щодо кандидатури на посаду голови постійної комісії може пропонуватися інша особа за узгодженням між депутатськими фракціями.

 

60.11. До складу постійних комісій сільської ради не можуть бути обрані сільський голова  та секретар ради.

 

60.12. Відповідно до компетенції, визначеної положенням про постійні комісії сільської ради, постійні комісії:

 

60.12.1 розглядають на своїх засіданнях та готують висновки та рекомендації щодо проєктів нормативних та інших юридичних актів сільської ради, незалежно від суб’єкта їх внесення;

60.12.2 здійснюють загальний контроль за виконанням бюджету сільської ради в частині, що відноситься до їх компетенції;

60.12.3 здійснюють контроль над діяльністю відповідних управлінь та відділів виконавчих органів сільської ради, комунальних підприємств, установ та організацій;

60.12.4 заслуховують на своїх засіданнях звіти керівників виконавчих органів сільської ради, комунальних підприємств, установ та організацій щодо виконання рішень сільської ради та скарг депутатів, юридичних чи фізичних осіб на їх діяльність та приймають рекомендації щодо подальшого перебування на посаді цих керівників;

60.12.5 аналізують, узагальнюють та систематизують заяви, звернення та скарги фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до компетенції комісій та готують пропозиції щодо поліпшення діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування в громаді;

60.12.6 у разі необхідності публікують в місцевих засобах масової інформації проекти місцевих нормативних актів для їх широкого обговорення, виступають ініціаторами проведення громадських слухань з питань найбільш важливого громадського значення;

60.12.7 готують пропозиції сільській раді щодо необхідності проведення місцевого референдуму чи дорадчого опитування громадян;

60.12.8 здійснюють контроль за виконанням рішень сільської ради, її виконавчого комітету.

 

60.13. Для реалізації своїх повноважень постійні комісії сільської ради мають право:

 

60.13.1 створювати із свого складу постійні підкомісії та тимчасові робочі групи для аналізу необхідних матеріалів та підготовки проектів висновків з найбільш складних питань на розгляд комісії;

60.13.2 провадити відкриті слухання в комісії, на які запрошено керівників виконавчих органів сільської ради, посадових осіб управлінь та відділів виконкому, підприємств, установ та організацій, що розміщені на території ради з питань, що належать до компетенції місцевого самоврядування та відповідної комісії сільської ради;

60.13.3 вимагати присутності на засіданні комісії посадових осіб виконавчих органів сільської ради під час розгляду питань, що належать до їх компетенції;

60.13.4 вносити пропозиції щодо проведення позачергової сесії сільської ради, вносити пропозиції до порядку денного сесії сільської ради, визначати доповідачів та співдоповідачів;

60.13.5 мати право обов’язкового слова від комісії при розгляді будь-якого питання на сесії сільської ради, що має пряме чи опосередковане відношення до компетенції комісії або може призвести до зменшення надходжень чи збільшення витрат бюджету громади;

60.13.6 підтримувати зв?язки з відповідними постійними комісіями обласної ради, інших міських, селищних, сільських рад, делегувати своїх представників до складу офіційних делегацій, що направляються з візитами до інших місцевих рад, Верховної Ради України тощо;

60.13. 7 виступати організатором чи брати участь у роботі конференцій, семінарів, круглих столів, інших публічних заходів, що стосуються компетенції комісії.

 

60.14. Посадова особа, яку запрошено на засідання, зобов’язана вчасно прибути на засідання комісії.

 

60.15. У разі неможливості прибути на засідання комісії з поважних причин запрошеної посадової особи, вона зобов’язана письмово попередити про це комісію, вказавши причини відсутності та направити замість себе пов­новажну особу для розгляду питання.

 

60.16. Щодо особи, яка ухиляється від явки на запрошення комісії, може бути порушено питання про її дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з займаної посади перед органом, до компетенції якого належить призначення цієї особи на посаду.

 

60.17. Засідання постійної комісії є основною формою її роботи і скликається головою комісії за потребою, відповідно до плану роботи комісії або у зв?язку з проведенням надзвичайної чи позачергової сесії ради та інших обставин.

 

60.18. Засідання комісії може бути скликане також за письмовим зверненням сільського голови або ініціативою не менш як третиною членів комісії.

 

60.19. Апарат сільської ради після отримання звернення сільського голови або за ініціативи членів комісії, підписаної власноручно не менш як третиною її членів, зобов?язаний сповістити голову та всіх членів комісії про проведення її засідання відповідно до дати та часу, які вказані у звернені чи ініціативі, або іншої дати, яка не може бути пізнішою трьох днів від дати, заявленої у вказаних документах.

 

60.20. Засідання комісії є правочинним, якщо у ньому бере участь не менше половини депутатів від складу комісії.

 

60.21. Головує на засідання комісії її голова, а у разі його відсутності – заступник голови чи секретар комісії.

 

60.22. У разі відмови від головування на засіданні комісії осіб, визначених ч. 62.21 цієї статті, члени комісії можуть обрати зі свого складу головуючого, який наділяється правом підписання документів, ухвалених комісією. В протоколі засідання комісії вказується причина, що призвела до обрання головуючого на засіданні.

 

60.23. Рішення комісії, що ухвалюються у вигляді висновків та рекомендацій, приймаються шляхом голосування більшістю голосів від складу комісії.

 

60.24. Рішення за наслідками слухання не приймаються, а отримана інформація використовується для підготовки проектів документів сільської ради з питань, що належать до компетенції комісії.

 

60.25. Слухання мають відкритий характер і в місці їх проведення забезпечується доступ громадськості, представників засобів масової інформації.

 

60.26. До початку слухань комісія проводить попередній аналіз напрямків вирішення питання, отримує необхідну інформацію, запрошує необхідних для участі осіб, розміщує на дошці оголошення сільської ради інформацію про час та місце проведення слухань, а також іншу інформацію, необхідну для успішного проведення слухань.

 

60.27. На слуханнях у порядку, встановленому головою комісії, мають право на виступ з доповіддю та обговорення запрошені та представники громадськості.

 

60.28. Якщо питання, винесене на слухання стосується окремих поселень громади, на такі слухання запрошуються старости цих поселень з правом слова.

 

60.29. Рішення комісії приймаються після всебічного обговорення та вивчення питання, що розглядається шляхом голосування.

 

60.30. Рішення комісії ухвалюються у формі висновків, рекомендацій та протоколів.

 

60.31. Рішення у формі висновків приймаються при розгляді питань, віднесених до компетенції комісії та стосуються підготовки проектів нормативних актів до розгляду селищною радою зокрема щодо призначення чи обрання посадових осіб.

 

60.32. Рекомендації ухвалюються комісіями щодо питань, які стосуються контрольної діяльності комісії, вивчення проблеми із застосуванням механізмів слухань та громадських обговорень, а також за наслідками перевірок, що проводилися за ініціативою чи за участю комісії.

 

60.33. Висновки комісії є обов’язковими до розгляду сесією сільської ради, сільським головою та виконавчими органами сільської ради.

 

60.34. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду органами та посадовими особами, яким вони надсилаються, які зобов’язані дати вмотивовану відповідь щодо рекомендацій у визначений комісією термін, але не пізніше місяця від дня їх отримання.

 

60.35. Протоколами ухвалюються рішення, що стосуються внутрішньої діяльності комісії: обрання заступників та секретаря комісії, створення підкомісій, робочих та експертних груп, затвердження планів роботи комісії тощо.

 

60.36. Рішення комісії підписуються її головою або, у разі його відсутності, заступником голови чи секретарем комісії.

 

60.37. Кожне засідання комісії оформляється протоколом, який складає секретар комісії.

 

60.38. У складі сільської ради функціонують наступні постійні депутатські комісії:

 

60.38.1 Постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, правопорядку та антикорупційної діяльності, етики та регламенту;

60.38.2  Постійна комісія з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку;

60.38.3 Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

60.38.5 Постійна комісія з гуманітарних питань (освіта, спорт, культура, охорона здоров’я та соціальний захист).

 

Стаття 61.Тимчасові контрольні комісії

 

61.1. Сільська рада може створювати тимчасові контрольні комісії ради для підготовки та попереднього розгляду, доопрацювання проектів рішень та інших документів ради з питань контролю за дотриманням конкретних рішень ради, а також інших конкретних питань, визначених радою, що належать до компетенції місцевого самоврядування сільської ради.

 

61.2. Питання про створення тимчасової контрольної комісії включається окремим пунктом до порядку денного сесії сільської ради за ініціативою сільського голови або не менш як третиною депутатів від складу сільської ради, якщо інше не встановлено цим Регламентом.

 

61.3. Тимчасова спеціальна комісія здійснює свою діяльність відповідно до порядку, встановленого для постійних комісій сільської ради.

 

61.4. Тимчасова контрольна комісія сільської ради утворюється шляхом ухвалення відповідного рішення.

 

61.5. Головою або членом тимчасової контрольної комісії сільської ради не може бути депутат, щодо якого може мати місце конфлікт інтересів, а саме: комісія розглядає питання, що стосується діяльності депутата, пов?язаних з ним осіб в розумінні законодавства або юридичних осіб, до керівництва якими чи щодо власності над якими він або пов?язані з ним особи мають безпосереднє відношення.

 

61.6. Тимчасова контрольна комісія обирається з числа депутатів сільської ради, які дали на це згоду. У складі тимчасової контрольної комісії мають бути представлені за їх бажанням усі депутатські фракції сільської ради.

 

61.7. Голосування щодо утворення та персонального складу кожної тимчасової контрольної комісії здійснюється окремо.

 

61.8. Участь депутатів в роботі тимчасової контрольної комісії не звільняє їх від роботи в постійних комісіях сільської ради.

 

61.9. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з прийняттям сільською радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії.

 

Стаття 62 Староста

У селах, селищах; визначених за рішенням Ради, утвореної відпо­відно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», за винятком її адміністративного центру, за поданням сільського голови затверджується  староста на строк повноважень Ради.

Староста є посадовою особою місцевого самоврядування.

Староста:

62.3.1. представляє інтереси жителів сіл у виконавчих органах Ради;

62.3.2. сприяє жителям сіл у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

62.3.3. бере участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування, програм, що реалізуються на території ;               

62.3.4. вносить пропозиції до виконавчого комітету Ради з питань діяльності на території сіл виконавчих органів Ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб;

62.3.5. здійснює інші обов’язки, визначені Положенням про старосту.

Положення про старосту затверджується Радою. У Положенні визначаються права і обов’язки старости, кваліфікаційні вимоги, порядок його звітності, інші питання, пов’язані з його діяльністю.

Староста затверджується в порядку, визначеному законом.

Староста є членом виконавчого комітету Ради  та входить до складу апарату ради.

 

Стаття 63. Заключні положення

 

63.1.Регламент набирає чинності після прийняття рішення сільською радою про його затвердження.

 

63.2. сільська рада в необхідних випадках вносить зміни та доповнення до Регламенту. Зміни та доповнення до регламенту набувають чинності після їх прийняття.

 

63.3. Постійна комісія ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики готує та узагальнює пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту та вносить на розгляд сільської ради.

 

Стаття 64. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності сільської ради

 

64.1. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності сільської ради та її органів забезпечується апаратом сільської ради, виконавчого комітету.

 

64.2. Керівництво апаратом Ушомирської сільської ради та виконавчого комітету здійснює сільський голова.

 

                Сільський голова                                        Людмила МАЛА

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь